مثال ریسک های فرآیند ایزو ۹۰۰۱

شناسایی ریسک های فرآیندها و فرصت های آن‌یکی از موضوعات کلیدی در استاندارد ISO 9001:2015 است ریسک ها و فرصت ها بخش مهمی از سیستم مدیریت کیفیت است و بعد از تعیین جوهره سازمانی و ریسک‌ها و فرصت‌های کسب‌وکار توجه به ریسک های فرآیند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

در زمان شناسایی فرآیند ُ تعیین ورودی و خروجی فرآیندها ُ‌سازمان باید فرصت ها ریسک های فرآیند های سیستم مدیریت کیفیت را موردتوجه قرار دهد. به‌کارگیری روش‌های مرسوم و استاندارد در شناسایی فرصت ها و ریسک های فرآیندها توسط استاندارد الزام نیست و سازمان می‌تواند با طوفان فکری نسبت به شناسایی ریسک ها و فرصت های فرآیند ها اقدام نماید. ادامه مطلب …

خط مشی رسیدگی به شکایت ایزو ۱۰۰۰۲

خط مشی رسیدگی به شکایت ، خط مشی ایزو ۱۰۰۰۲ ، یکی از مدارک سیستم رسیدگی به شکایت مشتری می‌باشد که سیاست‌های کلی مدیریت ارشد در خصوص رسیدگی به شکایت را بیان می‌نماید .
جهت نگارش خط مشی ایزو ۱۰۰۰۲ متناسب با سازمان باید با مدیریت ارشد جلساتی برگزار شود و دیدگاه وی در خصوص سیاست‌های مرتبط با سیستم رسیدگی به شکایت بررسی می‌شود ادامه مطلب …

فرآیندهای مدرسه

فرآیندهای مدرسه متناسب با اندازه مدرسه و پیچیدگی فعالیت‌های مدرسه می‌تواند متفاوت باشد مدارسی که استانداردهای مدیریتی را استقرار نموده‌اند یا در طرح تعالی مدارس شرکت نموده‌اند باید فرآیندهای مدرسه خود را شناسایی نموده و برای پایش و اندازه‌گیری هریک از فرآیندها، شاخص‌هایی را مشخص نمایند.در این مطلب یک نمونه فرآیندهای مدرسه موردبررسی قرار می‌گیرد. ادامه مطلب …

فرم های نگهداری و تعمیرات

فرم های نگهداری و تعمیرات و فرآیند نگهداری و تعمیرات ، به‌عنوان یک فرآیند پشتیبانی در اکثر سازمان‌های مورداستفاده قرار می‌گیرد نگهداری پیشگیرانه ، تعمیرات اضطراری و نگهداری پیش‌گویانه را شامل می‌شود در این مطلب با توجه به تجارب پیاده‌سازی سیستم نگهداری و تعمیرات در سازمان‌های مختلف ، فرم های نگهداری و تعمیرات به‌صورت خلاصه اشاره می‌شود. ادامه مطلب …

فرم های انبار

فرم‌ های انبار و فرآیند انبار ، به‌عنوان یک فرآیند پشتیبانی در اکثر سازمان‌ها وجود دارد و شامل شناسایی ،چیدمان، جابجایی ، محافظت و کنترل موجودی می‌شود. در این مطلب نمونه مستندات و فرم‌ های انبار با توجه به تجارب مهندس پیام خرازیان تشریح می‌شود.
پیاده‌سازی استانداردهای مدیریتی ازجمله ایزو ۹۰۰۱ نقش مهمی در مستندسازی انبار بر اساس الزامات مشخص‌شده دارد و سازمان‌هایی که سیستم‌های مدیریتی را استقرار داده‌اند باید فرآیند انبار شامل فرم‌ها ، دستورالعمل‌ها و روش‌های اجرایی را مشخص نمایند. ادامه مطلب …

نظرسنجی مشتریان

نظرسنجی مشتریان ، بر اساس پرسشنامه های تدوین شده توسط سازمان ، نقش مهمی در دریافت بازخور از مشتریان را بر عهده دارد.
در استاندارد ایزو ۹۰۰۱ بر پایش رضایتمندی مشتریان تاکید شده است و بدین منظور سازمان ها با طراحی سیستم نظرسنجی از مشتریان اقدام به دریافت نظرات مشتریان می نماید. ادامه مطلب …

ارزیابی فروشنده

ارزیابی فروشنده بر اساس معیارهای مشخص شده سازمان می تواند در رشد و ارتقا فرونشدگان کمک فراوانی نماید.
سازمان هایی که با فروشنده یا عاملین فروش در ارتباط می باشند باید سیستمی را جهت شناسایی و ارزیابی فروشنده داشته باشند.
سازمان های که سیستم مدیریتی را استقرار می دهند در صورتی که عاملین فروش داشته باشند باید عاملین فروش شناسایی ، ارزیابی اولیه و ارزیابی شوند در این مطلب نمونه مستندات و فرم ها مورد نیاز جهت این منظور به صورت اجمالی تشریح می شود. ادامه مطلب …

ماتریس فرآیند و استاندارد ایزو ۹۰۰۱

ماتریس فرآیند و استاندارد ایزو ۹۰۰۱ به ما کمک می‌نماید تا تمامی بندهای استاندارد ایزو ۹۰۰۱ را در فرآیندها مدنظر قرار دهیم . ماتریس فرآیند و استاندارد ایزو ۹۰۰۱ به فرآیند مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت و فرآیند ممیزی داخلی یا ممیزی خارجی کمک می‌نماید.
تدوین این ماتریس در استاندارد ایزو ۹۰۰۱ الزام نمی‌باشد اما به تسهیل ارتباط بین فرآیندها و بندهای استاندارد و فرآیند ممیزی کمک فراوانی می‌نماید.
ماتریس فرآیند و استاندارد ISO 9001 ، ارتباط بین بندهای استاندارد ایزو ۹۰۰۱ و فرآیندهای سیستم مدیریت را مشخص می‌نماید. ادامه مطلب …