گانت چارت ایزو 45001

برنامه زمان‌بندی ایزو 45001

برنامه زمان‌بندی ایزو 45001 ، به سازمان‌ها در استقرار اثربخش سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی کمک می‌نماید گانت چارت پیاده‌سازی ایزو 45001 تمامی مراحل استقرار سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت شغلی را قدم‌به‌قدم نمایش می‌دهد.

نمونه گانت چارت استقرار ایزو 45001 به همراه فازهای آن در قالب برنامه زمان‌بندی استقرار ISO 45001، توسط پیام خرازیان در این مطلب تشریح شده است فایل pdf گانت چارت را از طریق لینک انتهای مقاله دانلود کنید

برنامه زمان‌بندی ایزو 45001

 • سازمان‌دهی طرح‌ریزی و پیاده‌سازی ایزو
 • آموزش
 • طرح‌ریزی سیستم و مستندسازی آن
 • اجرای سیستم و نظارت بر آن
 • ممیزی و انجام اقدام اصلاحی

چه زمانی برنامه زمان‌بندی پیاده‌سازی ایزو 45001 را تدوین نماییم ؟

پس از اجرای فاز شناخت وضع موجود Gap Analyses می‌توان نسخه نهایی برنامه زمان‌بندی استقرار ایزو 45001 را تعیین نمود و این گانت چارت پیاده‌سازی ISO 45001 مسیر پیاده‌سازی ایزو 45001 را در سازمان مشخص می‌نماید

مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده مدت‌زمان و فعالیت‌های پیاده‌سازی ایزو 45001 درسازمان‌ها:

 • اندازه سازمان شامل تعداد کارکنان تعداد سایت‌ها یا مکان‌هایی که باید سیستم مدیریت ایزو 45001 در آن استقرار یابد
 • دامنه محصول شامل تنوع محصولاتی که در دامنه سیستم مدیریتی مدنظر قرارگرفته است
 • میزان آگاهی کارکنان شاغل در خصوص مسائل ایمنی و بهداشت شغلی
 • استقرار سیستم مدیریتی ایمنی بهداشت شغلی HSE یا OHSAS 18001 در سازمان از قبل.
 • مقررات و الزامات قانونی مرتبط با ذی‌نفعان سازمان موردنظر، به‌عنوان‌مثال درصورتی‌که سازمانی که زیرمجموعه شرکت نفت باشد الزامات ایمنی و بهداشت شرکت نفت را نیز با علاوه بر الزامات عمومی ایمنی و بهداشت شغلی مدنظر قرار دهد.
 • حمایت مدیران ارشد در پیاده‌سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

مهم‌ترین ریسک‌های پیاده‌سازی ایزو 45001

 • عدم تأمین منابع مالی جهت انجام بازرسی‌ها ادواری، معاینات ادواری،اندازه‌گیری عوامل زیان‌آور محیط کار، خرید تجهیزات حفاظت فردی متناسب با شغل،به‌کارگیری مشاور و …
 • نداشتن اعتقاد در مدیران ارشد در خصوص مسائل ایمنی و بهداشت شغلی و عدم‌حمایت آن‌ها از پیاده‌سازی ایزو
 • عدم مشارکت کارکنان و ذی‌نفعان در فرآیند پیاده‌سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

نمونه برنامه زمانبندی ISO 45001

سازمان‌ها می‌توانند با نمونه برنامه زمان‌بندی پیاده‌سازی ISO 45001 ، این استاندارد مدیریتی را در سازمان خود قدم‌به‌قدم اجرایی نمایند در ادامه گانت چارت پیاده‌سازی ایزو 45001 برای سازمان‌هایی که از قبل سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی نداشته‌اند ارائه‌شده است.

ردیففعالیتپیش نیازتاریخ شروعتاریخ خاتمهتوضیحات
1فاز1-سازماندهی طرحریزی و استقرار
1-1انتخاب مشاور
1-1-1ارزیابی و انتخاب مشاور
1-1-2عقد قرارداد با مشاور
1-2شناخت وضعيت موجود Gap Analyses
1-2-1بررسي وضعيت موجود سازمان بر اساس الزامات ایزو 45001
1-2-2ارائه گزارش شناخت وضعیت موجود
1-2-3به‌روزآوری برنامه زمان‌بندی پیاده‌سازی ایزو 45001
1-3سازماندهی تیم استقرار1-2
1-3-1تعیین نمایندگان ذی‌نفعان شامل نماینده سازمان، نماینده کارگری، پیمانکاران و ..
1-3-2تعیین اعضای کارگروه‌ها
1-3-3تدوین نظامنامه سازماندهی و استقرار
1-4نظام انگیزشی1-2
1-4-1تدوین نظام انگیزش و ترغیب کارکنان به مشارکت
1-4-2اجرای سیستم انگیزشی
1-5فرهنگ سازی1-2
1-5-1تدوین پوسترها و بروشورها
1-5-2اطلاع رسانی
1-6انتخاب شرکت گواهی دهنده 5-1
1-6-1ارزیابی و انتخاب شرکت ممیزی
1-6-2عقد قرارداد با شرکت ممیزی
1-6-3برنامه ریزی جهت انجام ممیزی
2فاز2: برنامه ریزی و اجرای آموزش
2-1آموزش ارزیابی ریسک1-2در سطح مدیران و کارشناسان
2-2آموزش ایزو 450011-2در سطح مدیران و کارشناسان
2-3آموزش تجهیزات حفاظت فردیاین دوره متناسب با فعالیت‌های سازمان اجرا می‌شود.
2-4آموزش کار در ارتفاعاین دوره متناسب با فعالیت‌های سازمان اجرا می‌شود.
2-5آموزش اطفاء حریقاختیاری با توجه به درخواست سازمان
2-6آموزش امداد و نجات
2-7آموزش مميزی داخلیاین دوره قبل از اجرای ممیزی داخلی برگزار می‌شود.
2-8آموزش‌های کاربردی مرتبط با ریسک‌ها3
3فاز3: طرحریزی سیستم مدیریت و مستندسازی1-2
3-1تدوین دامنه کاربرد سیستم مدیریت
3-2تدوین نمودار سازمانی
3-3شناسایی و تدوین فرآیندهای ایمنی و بهداشت شغلی3-1
3-4شناسایی نیازها و الزامات ذی نفعان
3-5تحلیل محیط کسب‌وکار
3-6تدوين سيستم كنترل مستندات
3-7تدوین شاخص‌های اندزاه گیری عملکرد سیستم
3-8تدوین روش ارزیابی ریسک
3-9تدوین فرآیند واکنش در شرایط اضطراری
3-10تدوین برگه های ایمنی اطلاعات مواد
3-11تدوين سیستم مشاوره و مشارکت
3-12تدوین دستورالعمل‌های ایمنی موردنیاز
3-8
3-13تدوین سیستم پایش و اندازه‌گیری عملکرد سیستم
3-14تدوین سیستم مجوز شورع کار Work to Permit
3-15تدوین سیستم رسیدگی و تحقیق حوادث و رویداد
3-16شناسایی و به‌روزآوری الزامات قانونی
3-17تدوین سیستم آموزش
3-18تدوین سیستم مدیریت تغییرات
3-19تدوین سیستم مدیریت ارتباطات
3-20تدوین سیستم ممیزی داخلی
3-21تدوین اهداف سیستم
3-22تدوين خط مشی
3-23تدوین شرح مسئولیت‌ها و اختیارات
3-24تدوين سيستم بازنگری مدیریت
3-25تدوین سیستم تجزیه و تحلیل داده‌ها
3-26تدوين سيستم اقدام اصلاحی و بهبود مستمر
3-27تدوین روش‌های کنترل عملیات
3-28تعیین دامنه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی
3-29شناسایی ریسک‌ها و فرصت‌های ایمنی و بهداشت شغلی
3-30تدوین سیستم ارزیابی انطباق
3-31تدوین چک‌لیست پایش
3-32طرحریزی سیستم مشاوره و مشارکت ذی‌نفعان
3-33تدوین ساير مستندات مورد نياز
4فاز 4: اجرای سيستم
4-1شناسایی مخاطرات و ارزیابی ریسک3-8
4-2برگزاری مانور آمادگی واکنش در شرایط اضطراری3-9
4-3برگزاری جلسات مشاوره و مشارکت با کارکنان و پیمانکاران
4-4پایش ادواری سیستم
4-5نظارت بر اجرای سيستم3پس از طراحی هر یک از مستندات ، هر یک از مستندات اجرا شده و نظارت بر اجرای ان صورت می‌گیرد
4-6انجام بازنگری مدیریت (باتوجه به اطلاعات جمع آوری شده)3-24
5فاز5: مميزی و انجام اقدامات اصلاحی
5-1ممیزی داخلی
5-1-1تعيين تيم و برنامه مميزی داخلی
5-1-2اجرای مميزی داخلی
5-1-3تهيه گزارش مميزی داخلی
5-1-4نظارت بر انجام اقدام اصلاحی مميزي داخلی
5-2ممیزی خارجی5-1و6-1
5-2-1پيش مميزی
5-2-2نظارت بر انجام اقدام اصلاحی پیش ممیزی
5-2-3مميزی صدور گواهينامه

این مطلب توسط مهندس پیام خرازیان تهیه‌شده است .
انتشار مطلب با ذکر نام پیام خرازیان و آدرس سایت www.kharazian.ir بلامانع است

0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.