نمونه شاخص فرآیند

نمونه شاخص‌های فرآیند به سازمان‌ها کمک می‌نماید تا بتوانند فرآیندهای خود را بر اساس استانداردهای مدیریتی ایزو ۹۰۰۱ پایش واندازه‌گیری نمایند.
تعیین شاخص پایش و اندازه‌گیری فرآیند نقش مهمی در بهبود سیستم مدیریت و چرخه دمینگ دارد بدین منظور سازمان‌ها باید به تعیین شاخص پایش واندازه‌گیری متناسب با فرآیندهای خود اقدام نمایند. اطلاعات بیشتر

تفکر مبتنی بر ریسک

مثال ریسک های فرآیند ایزو ۹۰۰۱

شناسایی ریسک های فرآیندها و فرصت های آن‌یکی از موضوعات کلیدی در استاندارد ISO 9001:2015 است ریسک ها و فرصت ها بخش مهمی از سیستم مدیریت کیفیت است و بعد از تعیین جوهره سازمانی و ریسک‌ها و فرصت‌های کسب‌وکار توجه به ریسک های فرآیند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

در زمان شناسایی فرآیند ُ تعیین ورودی و خروجی فرآیندها ُ‌سازمان باید فرصت ها ریسک های فرآیند های سیستم مدیریت کیفیت را موردتوجه قرار دهد. به‌کارگیری روش‌های مرسوم و استاندارد در شناسایی فرصت ها و ریسک های فرآیندها توسط استاندارد الزام نیست و سازمان می‌تواند با طوفان فکری نسبت به شناسایی ریسک ها و فرصت های فرآیند ها اقدام نماید. اطلاعات بیشتر

خط مشی رسیدگی به شکایت

خط مشی رسیدگی به شکایت ایزو ۱۰۰۰۲

خط مشی رسیدگی به شکایت ، خط مشی ایزو ۱۰۰۰۲ ، یکی از مدارک سیستم رسیدگی به شکایت مشتری می‌باشد که سیاست‌های کلی مدیریت ارشد در خصوص رسیدگی به شکایت را بیان می‌نماید .
جهت نگارش خط مشی ایزو ۱۰۰۰۲ متناسب با سازمان باید با مدیریت ارشد جلساتی برگزار شود و دیدگاه وی در خصوص سیاست‌های مرتبط با سیستم رسیدگی به شکایت بررسی می‌شود اطلاعات بیشتر

فرآیندهای مدرسه

فرآیندهای مدرسه

فرآیندهای مدرسه متناسب با اندازه مدرسه و پیچیدگی فعالیت‌های مدرسه می‌تواند متفاوت باشد مدارسی که استانداردهای مدیریتی را استقرار نموده‌اند یا در طرح تعالی مدارس شرکت نموده‌اند باید فرآیندهای مدرسه خود را شناسایی نموده و برای پایش و اندازه‌گیری هریک از فرآیندها، شاخص‌هایی را مشخص نمایند.در این مطلب یک نمونه فرآیندهای مدرسه موردبررسی قرار می‌گیرد. اطلاعات بیشتر

فرم های نگهداری و تعمیرات

فرم های نگهداری و تعمیرات

فرم های نگهداری و تعمیرات و فرآیند نگهداری و تعمیرات ، به‌عنوان یک فرآیند پشتیبانی در اکثر سازمان‌های مورداستفاده قرار می‌گیرد نگهداری پیشگیرانه ، تعمیرات اضطراری و نگهداری پیش‌گویانه را شامل می‌شود در این مطلب با توجه به تجارب پیاده‌سازی سیستم نگهداری و تعمیرات در سازمان‌های مختلف ، فرم های نگهداری و تعمیرات به‌صورت خلاصه اشاره می‌شود. اطلاعات بیشتر

فرم های انبار

فرم های انبار

فرم‌ های انبار و فرآیند انبار ، به‌عنوان یک فرآیند پشتیبانی در اکثر سازمان‌ها وجود دارد و شامل شناسایی ،چیدمان، جابجایی ، محافظت و کنترل موجودی می‌شود. در این مطلب نمونه مستندات و فرم‌ های انبار با توجه به تجارب مهندس پیام خرازیان تشریح می‌شود.
پیاده‌سازی استانداردهای مدیریتی ازجمله ایزو ۹۰۰۱ نقش مهمی در مستندسازی انبار بر اساس الزامات مشخص‌شده دارد و سازمان‌هایی که سیستم‌های مدیریتی را استقرار داده‌اند باید فرآیند انبار شامل فرم‌ها ، دستورالعمل‌ها و روش‌های اجرایی را مشخص نمایند. اطلاعات بیشتر

رضایتمندی مشتری

نظرسنجی مشتریان

نظرسنجی مشتریان ، بر اساس پرسشنامه های تدوین شده توسط سازمان ، نقش مهمی در دریافت بازخور از مشتریان را بر عهده دارد.
در استاندارد ایزو ۹۰۰۱ بر پایش رضایتمندی مشتریان تاکید شده است و بدین منظور سازمان ها با طراحی سیستم نظرسنجی از مشتریان اقدام به دریافت نظرات مشتریان می نماید. اطلاعات بیشتر

ارزیابی فروشنده

ارزیابی فروشنده

ارزیابی فروشنده بر اساس معیارهای مشخص شده سازمان می تواند در رشد و ارتقا فرونشدگان کمک فراوانی نماید.
سازمان هایی که با فروشنده یا عاملین فروش در ارتباط می باشند باید سیستمی را جهت شناسایی و ارزیابی فروشنده داشته باشند.
سازمان های که سیستم مدیریتی را استقرار می دهند در صورتی که عاملین فروش داشته باشند باید عاملین فروش شناسایی ، ارزیابی اولیه و ارزیابی شوند در این مطلب نمونه مستندات و فرم ها مورد نیاز جهت این منظور به صورت اجمالی تشریح می شود. اطلاعات بیشتر