استانداردهای مدیریت کیفیت سری ایزو ۱۰۰۰۰

استانداردهای مدیریت کیفیت سری ایزو ۱۰۰۰۰ ، استانداردهای بین المللی ایزو می‌باشد که به عنوان بخشی از سری ISO ۱۰۰۰۰ استانداردهای مدیریت کیفیت کمیته فنی ISO/TC ۱۷۶ سازمان ISO ایجادشده است
استاندارد ایزو ۱۰۰۰۱، ایزو ۱۰۰۰۲، ایزو ۱۰۰۰۳، ایزو ۱۰۰۰۴، ایزو ۱۰۰۰۵، ایزو ۱۹۰۱۱ و … از سری استانداردهای مدیریت کیفیت ایزو ۱۰۰۰۰ می‌باشند.
استانداردهای مدیریت کیفیت ایزو ۱۰۰۰۰، می‌توانند به سازمان‌ها در تلاش برای بهبود سیستم‌های مدیریت کیفیت و فرآیندها یا فعالیت هایشان کمک نماید.

لیست استانداردهای مدیریت کیفیت ایزو ۱۰۰۰۰ در زیر آمده است.

ایزو ۱۰۰۰۱، رضایت مشتری- راهنما برای آیین‌نامه رفتاری و اخلاقی ISO ۱۰۰۰۱، راهنمایی پیرامون تعیین اینکه آنچه مصروف رضایت مشتری می‌کند نیازها و انتظارات مشتری را برآورده می‌کند یا خیر ارائه می‌دهد. استفاده از آن به اعتمادپذیری بیشتر مشتری به سازمان و بهبود درک مشتری ازآنچه باید از سازمان انتظار داشته باشد کمک می‌نماید که این امر به‌نوبه خود احتمال سوءتفاهم و شکایت را کاهش می‌دهد.

ایزو ۱۰۰۰۲ ، رضایت مشتری- راهنمایی برای حل‌وفصل شکایات ISO ۱۰۰۰۲، راهنمایی پیرامون فرآیند حل‌وفصل شکایات به‌توسط شناخت نیازها و انتظارات شاکی و پرداختن به آنها و حل شکایت واصله ارائه می‌دهد.
این استاندارد فرآیندی باز،مؤثر و آسان رسیدگی به شکایت شامل آموزش به کارکنان ارائه می‌دهد همچنین راهنمایی برای شرکت هیا کوچک ارائه می‌دهد.

ایزو ۱۰۰۰۳، رضایت مشتری- راهنمایی برای حل اختلافات خارجی ISO ۱۰۰۰۳، ارائه دهنده راهنمایی برای حل اختلاف خارجی برای شکایت مرتبط با محصول به‌صورت کارا و اثربخش می‌باشد وقتی‌که سازمان یک شکایت را به‌صورت داخلی حل نمی‌کند حل اختلاف راهی برای جبران مافات ایجاد می‌نماید اغلب شکایت را می‌توان بدون رویه‌های انتقام جویانه درد اخل سازمان مرتفع نمود.

ایزو ۱۰۰۰۴ ، راهنمایی برای پایش رضایت مشتری ISO ۱۰۰۰۴، راهنمایی درباره اقداماتی برای ارتقاء رضایت مشتری و شناسایی فرصت هایی برای بهبود محصولات، فرآیندها و ویژگی‌های آن‌که ازنظر مشتری ارزشمند است ارائه می‌دهد.
چنین اقداماتی می‌تواند تعهد مشتری را تقویت کرده و به حفظ مشتری کمک نماید.

ایزو ۱۰۰۰۵، راهنمایی برای طرح‌های کیفیت ISO ۱۰۰۰۵، ارائه‌کننده راهنمایی در مورد ایجاد و استفاده از طرحهای کیفیت به‌عنوان روش‌هایی برای مرتبط کردن الزامات فرآیند، محصول، پروژه یا قرارداد به روش‌ها و تجارب کاری است که پشتیبان تحقق محصول باشند مزایای اجاد یک طرح کیفیت اعتماد بیشتر به ان است که الزامات برآورده می‌شوند، فرآیندها تحت کنترل هستند و انگیزه ای است که به افراد دخیل می‌دهد.

ایزو ۱۰۰۰۶ ، راهنمایی برای مدیریت کیفیت در پروژه‌ها برای پروژه یا به‌عنوان مجموعه ای از پروژه‌ها کاربرد دارد.
آنها توسط افرادی که پروژه‌ها را مدیریت می‌کنند و افرادی که نیاز دارند اطمینان حاصل کنند که سازمان آنها تجارب موجود در مجموعه استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت را به‌کار می‌برد مورداستفاده قرار گیرند.

ایزو ۱۰۰۰۷، راهنمایی برای مدیریت پیکره‌بندی برای کمک به سازمان‌ها در به‌کارگیری مدیریت پیکره‌بندی برای هدایت فنی و اجرایی در طول کل چرخه عمرم حصول می‌باشد مدیریت پیکره‌بندی می‌تواند برای برآوردن الزامات شناسایی و ردیابی مشخص‌شده در ISO ۹۰۰۱ مورداستفاده قرار گیرد.

ایزو ۱۰۰۰۸ رضایت مشتری- راهنمایی برای تراکنشهای تجارت الکترونیکی بنگاه به مصرف‌کننده (فروشگاه‌های اینترنتی) ارائه‌دهنده راهنمایی است پیرامون اینکه چگونه سازمان‌ها می‌توانند سیستم تراکنشهای تجارت الکترونیکی بنگاه به مصرف‌کننده ( B۲C ECT)  اثربخشی و کارایی پیاده‌سازی کنند و بدین‌وسیله مبنایی برای مصرف‌کنندگان به‌منظور افزایش اعتماد به B۲C ECT، ارتقای توانایی سازمان در خوشنودسازی مصرف‌کنندگان و کمک به کاهش شکایت و اختلاف‌ها فراهم کنند.

ایزو ۱۰۰۱۲ راهنمایی برای مدیریت فرآیندهای اندازه‌گیری ارائه‌دهنده راهنمایی است برای مدیریت فرآیندهای اندازه‌گیری و تأیید تجهیزات اندازه‌گیری مورداستفاده ازنظر اندازه‌شناسی برای پشتیبانی و نمایش انطباق با الزامات اندازه‌شناسی. این استاندارد الزامات سیستم مدیریت کیفیت یک سیستم مدیریت اندازه‌گیری را برای کسب اطمینان از اینکه الزامات اندازه‌شناسی برآورده شده‌اند ارائه می‌نماید.

ISO/TR ۱۰۰۱۳ راهنمایی برای مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت راهنمایی برای ایجاد ونگهداری مستندات موردنیاز سیستم مدیریت کیفیت ارائه می‌کنند. این گزارش فنی ممکن است برای مستندسازی سیستم‌های مدیریتی به‌غیراز مجموعه استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت ISO مثلاً سیستم‌های مدیریت محیط‌زیست و سیستم‌های مدیریت ایمنی به‌کار برود.

ایزو ۱۰۰۱۴ راهنمایی برای تحقق مزایای ااقتصادی و مالیبه مدیریت ارشد می‌پردازد این استاندارد راهنمایی برای تحقق مزایی مالی و اقتصادی از طریق به‌کارگیری اصول مدیریت کیفیت ارائه می‌کند. این استاندارد کاربرد اصول مدیریت و انتخاب روش‌ها و ابزارهایی که موفقیت پایدار سازمان را میسر می‌سازد تسهیل می‌کند.

ایزو ۱۰۰۱۵ راهنمایی برای آموزش راهنمایی برای کمک به سازمان‌ها و پرداختن به موضوعات مرتبط با آموزش ارائه می‌نماید این استاندارد ممکن است هرگاه راهنمایی برای تفسیر موارد عطف به “تحصیلات”و”آموزش” در مجموعه استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت موردنیاز است به‌کار گرفته شود هرگونه اشاره به “آموزش”شامل تمام انواع تحصیلات و آموزش می‌شود.

ISO ۱۰۰۱۷ راهنمایی درباره تکنیکهای آماری تکنیک‌های آماری را تشریح می‌کند که از نوسان پذیری که می‌توان در رفتار و نتیجه فرآیندها حتی تحت شرایط ثبات ظاهری مشاهده کرد پیروی می‌کنند تکنیک‌های آماری به ما اجازه می‌دهند برای کمک به تصمیم‌گیری و بدین‌وسیله کمک به بهبود مداوم کیفیت محصولات و فرآیندها برای نیل به رضایت مشتری از داده‌های در دسترس استفاده بهتری می‌شود.

ISO ۱۰۰۱۸ راهنمایی درباره مشارکت کارکنان و صلاحیت آنها، ارائه‌دهنده راهنمایی است که بر مشارکت و صلاحیت کارکنان اثرگذار است یک سیستم مدیریت کیفیت به مشارکت کارکنان ذی صلاح وابسته است و اینکه آنها به سازمان معرفی و با آن یکپارچه شوند. شناسایی، توسعه و ارزیابی دانش، مهارت، رفتار و محیط کار موردنیاز حیاتی است.

ISO ۱۰۰۱۹ راهنمایی برای انتخاب مشاورین سیستم مدیریت کیفیت، راهنمایی برای انتخاب مشاورین سیستم مدیریت کیفیت و استفاده از خدمات آنها ارائه می‌دهد. این استاندارد راهنمایی درباره فرآیند ارزیابی صلاحیت مشاورین سیستم مدیریت کیفیت ارائه می‌دهد و این اطمینان را ایجاد می‌کند که نیازها و انتظارات سازمان برای خدمات مشتریان برآورده می‌شوند.

ایزو ۱۹۰۱۱ راهنمایی برای ممیزی سیستم‌های مدیریت راهنمایی پیرامون مدیریت برنامه ممیزی، طرحریزی و اجرای ممیزی سیستم مدیریت و همچنین صلاحیت و ارزیابی یک ممیز و تیم ممیزی ارائه می‌کند. این استاندارد برای ممیزین،سازمان‌هایی که در حال پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریت هستند و سازمان‌هایی که نیاز دارند ممیزی سیستم‌های مدیریت انجام دهند کاربرد دارد.

استانداردهای مدیریت کیفیت سری ایزو ۱۰۰۰۰ (اشاره‌شده در بالا) به‌عنوان استانداردهای راهنما به سازمان در دستیابی به بهبود مستمر در حوزه مدیریت کیفیت کمک می‌نماید.

این مطلب توسط مهندس پیام خرازیان گردآوری‌شده است.
انتشار مطلب با ذکر نام پیام خرازیان و آدرس سایت www.kharazian.ir بلامانع می‌باشد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.