مقالات مدیریتی و مهندسی صنایع

پیاده سازی ایزو 45001

پیاده سازی ایزو 45001 ، منجر به کاهش  خطرات و حوادث ، کنترل خطرات و ریسک های ناشی از فعالیت ها ، برآورده سازی نیازها و انتظارات ذی نفعان در خصوص مسائل ایمنی و بهداشت شغلی می گردد .

صنایع مختلف بمنظور برآورده سازی نیازهای ذی نفعان و افزایش رضایتمندی آنها باید مسائل مرتبط با ایمنی و بهداشت شغلی سازمان را مدیریت نمایند اطلاعات بیشتر

مشکلات پیاده سازی ایزو 9001

مشکلات پیاده سازی ایزو در اکثر سازمان های ایرانی مانع پیاده سازی اثربخش سیستم مدیریتی در سازمان می شود با شناخت مشکلات پیاده سازی ایزو 9001 در این مطلب ، می توانید با اقدامات لازم جهت رفع موانع استقرار ایزو 9001 را اجرا نمایید. اطلاعات بیشتر

مشاوره و مشارکت ایزو 45001

مشاوره و مشارکت ایزو 45001 ، به سازمان ها در بهبود سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی کمک می نماید در این مطلب مهمترین اقدامات در اجرای بند مشاوره و مشارکت ISO 45001 اشاره می شود اطلاعات بیشتر

شناسنامه فرآِیند

شناسنامه فرآیند ، جهت تعیین تشریح تعامل بین فرآیندها در استانداردهای مدیریتی به کارگرفته می شود یکی از روش های متداول جهت اجرای شناسنامه فرآیند در سازمان استفاده از دیاگرام SIPOC می باشد اطلاعات بیشتر

فرآیندهای سیستم مدیریت

فرآیندهای سیستم مدیریت

طرحریزی فرآیندهای سیستم مدیریت نقش مهمی در استقرار سیستم های مدیریتی دارد در استانداردهای مدیریتی به شناسایی فرآیندها ، تعیین ورودی و خروجی فرایند ها و تعیین معیارهای پایش و اندازه گیری فرایندها و رویکرد فرآیندی تاکید شده است.
.در این مطلب نحوه طرحریزی فرآیندهای سیستم مدیریتی بر اساس الزامات استانداردهای مدیریتی را تشریح می کنیم. اطلاعات بیشتر

فرم های ایزو 9001

فرم های ایزو 9001 ، بر اساس استاندارد ISO 9001:2015 برای هر سازمان متناسب با اندازه سازمان و پیچیدگی فرآیندها و فعالیت ها توسط مشاور ایزو یا افراد با تجربه طراحی می شود
لیست فرم های ISO 9001:2015 در سازمان های کوچک با توجه به تجارب پیاده سازی ISO 9001:2015 توسط مهندس پیام خرازیان تهیه شده است که این لیست پیشنهادی بوده و قطعا برای هر سازمان متناسب با آن سازمان متفاوت خواهد بود اطلاعات بیشتر

چک لیست های ایمنی و بهداشت شغلی

چک لیست های ایمنی و بهداشت شغلی معیارهای ایمنی و بهداشت شغلی عملیات یا فعالیت ها را بر اساس الزامات ایمنی و بهداشت شغلی مشخص می نماید
چک لیست های ایمنی و بهداشت شغلی راهنمایی جهت پایش ادواری عملکرد ایمنی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت سازمان استفاده می شود.
یکی از ابزارهای موثر در کاهش مخاطرات فعالیت ها و پیشگیری از حوادث در سازمان ها ، به کارگیری چک لیست های ایمنی و بهداشت شغلی می باشد که در ادامه این موضوع تشریح می شود. اطلاعات بیشتر

استاندارد ایزو آموزش

استاندارد ایزو آموزش

استاندارد ایزو آموزش به مراکز آموزشی یا واحد آموزش سازمان ها کمک می نماید تا بتوانند کیفیت خدمات آموزشی به فراگیران خود را افزایش دهند. جدیدترین استاندارد ایزو آموزش ، استاندارد ایزو 21001 و استاندارد ایزو 29993 جایگزین استانداردهای قبلی ایزودر آموزش سازمان ها شده است در ادامه هر یک از استانداردهای ایزو آموزش تشریح شده است. اطلاعات بیشتر