مقالات مدیریتی و مهندسی صنایع

فرآیندهای سیستم مدیریت

فرآیندهای سیستم مدیریت

طرحریزی فرآیندهای سیستم مدیریت نقش مهمی در استقرار سیستم های مدیریتی دارد در استانداردهای مدیریتی به شناسایی فرآیندها ، تعیین ورودی و خروجی فرایند ها و تعیین معیارهای پایش و اندازه گیری فرایندها و رویکرد فرآیندی تاکید شده است.
.در این مطلب نحوه طرحریزی فرآیندهای سیستم مدیریتی بر اساس الزامات استانداردهای مدیریتی را تشریح می کنیم. اطلاعات بیشتر

فرم های ایزو 9001

فرم های ایزو 9001 ، بر اساس استاندارد ISO 9001:2015 برای هر سازمان متناسب با اندازه سازمان و پیچیدگی فرآیندها و فعالیت ها توسط مشاور ایزو یا افراد با تجربه طراحی می شود
لیست فرم های ISO 9001:2015 در سازمان های کوچک با توجه به تجارب پیاده سازی ISO 9001:2015 توسط مهندس پیام خرازیان تهیه شده است که این لیست پیشنهادی بوده و قطعا برای هر سازمان متناسب با آن سازمان متفاوت خواهد بود اطلاعات بیشتر

چک لیست های ایمنی و بهداشت شغلی

چک لیست های ایمنی و بهداشت شغلی معیارهای ایمنی و بهداشت شغلی عملیات یا فعالیت ها را بر اساس الزامات ایمنی و بهداشت شغلی مشخص می نماید
چک لیست های ایمنی و بهداشت شغلی راهنمایی جهت پایش ادواری عملکرد ایمنی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت سازمان استفاده می شود.
یکی از ابزارهای موثر در کاهش مخاطرات فعالیت ها و پیشگیری از حوادث در سازمان ها ، به کارگیری چک لیست های ایمنی و بهداشت شغلی می باشد که در ادامه این موضوع تشریح می شود. اطلاعات بیشتر

استاندارد ایزو آموزش

استاندارد ایزو آموزش

استاندارد ایزو آموزش به مراکز آموزشی یا واحد آموزش سازمان ها کمک می نماید تا بتوانند کیفیت خدمات آموزشی به فراگیران خود را افزایش دهند. جدیدترین استاندارد ایزو آموزش ، استاندارد ایزو 21001 و استاندارد ایزو 29993 جایگزین استانداردهای قبلی ایزودر آموزش سازمان ها شده است در ادامه هر یک از استانداردهای ایزو آموزش تشریح شده است. اطلاعات بیشتر

ایزو 45001 و OHSAS 18001

مهمترین تغییرات ایزو 45001 و OHSAS 18001

مهمترین تغییرات ایزو 45001 و OHSAS 18001 ، ایجاد بندهایی جهت محیط کسب و کار ، کارگران و نیازها و انتظارات ذی نفعان ، ریسک ها و فرصت های مرتبط با سیستم مدیریتی، ارتباطات و… می باشد همچنین توجه به یکپارچگی آسان با سایراستانداردهای مدیریتی جدید در این استاندارد مورد توجه قرار گرفته است.

استاندارد ISO 45001 در مارچ 2018 منتشر شده و این استاندارد بین المللی جایگزین استاندارد OHSAS 18001:2007 شده است. سازمان هایی که استاندارد OHSAS 18001 را به کار گرفته اند باید با الزامات استاندارد ایزو 45001 آشنا شده و برای انتقال به سیستم مدیریتی ایمنی و بهداشت شغلی ISO 45001 آماده شوند. اطلاعات بیشتر

ایزو 13485

مستندات ایزو 13485

مستندات ایزو 13485 شامل مستندات و سوابق الزم شده در استاندارد ISO 13485:2016 جهت پیاده سازی ایزو 13485 یا انتقال سیستم مدیریتی به سیستم مدیریت کیفیت در تجیهزات پزشکی در این مطلب آمده است.
استاندارد ISO 13485:206 بر اساس ISO 9001:2008 می باشد مستندسازی در این استاندارد بر اساس ویرایش قبلی ایزو 9001 ، بعلاوه مستندات خاص مرتبط با تجهیزات پزشکی می باشد

مستندات و سوابق الزام شده در استاندارد ایزو 13485 ( مطابق بند 1-2-4) تحت عنوان کنترل مدارک ( بند 4-2-4) و کنترل سوابق(5-2-4) می باشد که در ادامه لیست مستندات ISO 13485 الزام شده توسط این استاندارد در خصوص مستندات و سوابق آمده است. اطلاعات بیشتر

مستندات ایزو 45001

مستندات ایزو 45001

مستندات ایزو 45001 شامل مستندات و سوابق الزم شده در استاندارد ISO 45001:2018 جهت پیاده سازی ایزو 45001 یا انتقال سیستم مدیریتی به ایزو 45001 در این مطلب آمده است.
استاندارد ایزو 45001 رویکردی جدید در خصوص کنترل مدارک و کنترل سوابق ارائه نموده است مستندات و سوابق الزام شده در استاندارد ایزو 45001 تحت عنوان اطلاعات مستند جایگزین کنترل مدارک و کنترل سوابق استاندارد OHSAS 18001 ‌شده است . هر جای استاندارد اشاره شده اطلاعات مستند شده حفظ شود( کلمه Retained ) منظور همان کنترل سوابق و هر جای استاندارد اشاره شده که اطلاعات مستند نگهداری شود ( کلمهMaintained)منظور کنترل مدارک می باشد. اطلاعات بیشتر

مستندات ایزو 14001

مستندات ISO 14001

مستندات ISO 14001، مستندات و سوابق الزام شده در استاندارد ISO 14001:2015 با توجه به ویرایش جدید ایزو 14001 در این مقاله آمده است . اطلاعات بیشتر