گانت EFQM

برنامه زمان بندی EFQM

برنامه زمان بندی EFQM جهت استقرار نظام خودارزیابی تعالی سازمانی با توجه رویکرد خودارزیابی تعالی سازمانی انتخاب شده می‌تواند متفاوت باشد

در این مطلب یک نمونه برنامه زمان بندی EFQM برای استقرار فرآیند خودارزیابی تعالی و اقدامات لازم با توجه به تجارت تسهیلگری خودارزیابی پیام خرازیان در پروژه‌های مختلف ارائه شده است .

شما می توانید برنامه زمان‌بندی EFQM را به‌صورت فایل گانت چارت EFQM از طریق لینک انتهای مقاله دانلود نمائید. ادامه مطلب

پروژه‌های بهبود EFQM

پروژه های بهبود EFQM

پروژه های بهبود EFQM ، با توجه به نتایج خودارزیابی تعالی سازمانی مشخص می‌شود پروژه های بهبود تعالی سازمانی تمامی ابعاد سازمان و مدل سرآمدی را شامل می‌شود
عموما در بیشتر سازمان‌های ایرانی ،پروژه های بهبود شناسایی شده منتج از نتایج خودارزیابی تعالی نیست و پروژه‌های جاری سازمان ، فعالیت‌های روتین یا پروژه های عملیاتی در لیست پروژه‌های بهبود قرار می‌دهند. ادامه مطلب

جمع آوری اطلاعات نتایج

جمع آوری اطلاعات نتایج در فرآیند خودارزیابی تعالی با توجه به روش خودارزیابی تعالی انتخاب شده در سازمان می‌تواند متفاوت باشد.
اطلاعات جمع آوری شده در حوزه توانمند ساز ونتایج مدل EFQM می‌تواند در اجرای فرآیند خودارزیابی تعالی و تدوین اظهارنامه تعالی سازمانی استفاده شود.
در این مطلب روش جمع آوری اطلاعات نتایج در پیاده سازی EFQM در سازمان‌ها تشریح شده است. ادامه مطلب

جمع آوری اطلاعات توانمندساز EFQM

جمع آوری اطلاعات توانمندساز

جمع آوری اطلاعات توانمندسازها در فرآیند خودارزیابی تعالی با توجه به روش خودارزیابی تعالی انتخاب‌شده در سازمان می‌تواند متفاوت باشد.
اطلاعات جمع آوری شده در حوزه توانمندساز و نتایج مدل EFQM می‌تواند در اجرای فرآیند خودارزیابی تعالی و تدوین اظهارنامه تعالی سازمانی استفاده شود.
در این مطلب روش جمع آوری اطلاعات توانمندسازها در پیاده سازی EFQM در سازمان‌ها تشریح شده است. ادامه مطلب

کارت رهیاب Pathfinder Card

کارت راهنما یا کارت رهیاب در فرآیند خودارزیابی تعالی می‌تواند استفاده شود کارت رهیاب برگرفته از منطق رادار می‌باشد.
کارت رهیاب تعالی،‌ شامل یک سری سؤال می‌باشد که شما در شناسایی نقاط قوت و فرصت‌های بهبود در  طی فرآیند خودارزیابی تعالی کمک می‌نماید. ادامه مطلب

پیاده‌سازی خودارزیابی تعالی

مراحل پیاده‌سازی خودارزیابی تعالی، باید در تمامی سطوح تعالی ،به‌صورت مختصر و مفید در اظهارنامه تعالی برای سطح تندیس تعالی ، گواهینامه تقدیرنامه برای تعالی و گواهینامه تعهد به تعالی تشریح شود.
تیم تعالی یا مدیر تعالی سازمان بر اساس روش خودارزیابی تعالی که در سازمان اجراشده، مراحل پیاده‌سازی خودارزیابی را در اظهارنامه تعالی یا گزارش خوداظهاری تشریح می‌نماید. ادامه مطلب