فضای آموزشی با امکانات آموزشی و مشخصات زیر در تهران اجاره داده می شود

سالن های آمفی تئاتر آموزشی یا ظرفیت حداکثر 150 نفر

کلاس آموزشی با ظرفیت حداکثر 25 نفر

کلاس آموزشی با 8 عدد رایانه با ظرفیت 15 نفر

در حال حاضر  سالن آموزشی و کلاس آموزشی به موسسه آموزشی اجاره شده است و امکان اجاره به سایرین فراهم نیست