فضای آموزشی با امکانات آموزشی و مشخصات زیر در تهران اجاره داده می شود

سالن های آمفی تئاتر آموزشی یا ظرفیت حداکثر ۱۵۰ نفر

کلاس آموزشی با ظرفیت حداکثر ۲۵ نفر

کلاس آموزشی با ۸ عدد رایانه با ظرفیت ۱۵ نفر

در حال حاضر  سالن آموزشی و کلاس آموزشی به موسسه آموزشی اجاره شده است و امکان اجاره به سایرین فراهم نیست