Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/kharazia/domains/kharazian.ir/public_html/wp-content/plugins/wp-quiz-pro/inc/class-trivia-quiz.php on line 35

آزمون تعالی سازمانی

کدام‌یک از موارد زیر جزء دلایل استفاده از مدل تعالی سازمانی EFQM نیست.

متن زیر به کدام یک از مفاهیم بنیادین مرتبط می باشد؟( ارتباط اصلی را مشخص نمایید؟) پرسنل کارخانه ما هر سال در روز درختکاری اقدام به کاشت نهال در محوطه بیرونی کارخانه و شهرک صنعتی می نماید

کدام‌یک از موارد زیر یکی از سطوح سرآمدی است:

مدیریت با چابکی یکی از ............. مدل تعالی سازمانی EFQM محسوب می‌شود.

جمله زیر به کدام زیر معیار مدل EFQM بیشتر مرتبط است: هر یکشنبه جلسات ارتباط مستقیم کارکنان با مدیران ارشد سازمان برگزار می‌گردد

مدل تعالی سازمانی EFQM دارای ..........عدد معیار و ...........عدد زیر معیار است.

جمله زیر به کدام زیر معیار مدل EFQM بیشتر مرتبط است: نرخ مشارکت کارکنان در حال حاضر ۴/۵ درصد است

یک سازمان سرآمد به کدام مفهوم اساسی زیر را حتماً باید عمل نماید؟

جمله زیر به کدام زیر معیار مدل EFQM بیشتر مرتبط است: در حال حاضر، نظام مشارکت در سازمان ما در بیش از نیمی از دفاتر مستقر گردیده است.

جمله زیر به کدام زیر معیار مدل EFQM بیشتر مرتبط است: هر دو سال یک‌بار به‌وسیله فرم‌های نظر سنجی از کلیه گروه های مشتریان نظر سنجی میشود.

جمله زیر به کدام زیر معیار مدل EFQM بیشتر مرتبط است: در جلسات ماهیانه وضعیت تبلیغات و بازارهای جدیدی که رقبا در حال کسب آن‌ها هستند مورد تجزیه‌وتحلیل قرار می‌گیرد.

جمله زیر به کدام زیر معیار مدل EFQM بیشتر مرتبط است: پس از هر ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت کلیه فرایندها ، موردبازنگری قرار می‌گیرند