نوشته‌ها

ایزو 10015

سازمان ها بمنظور رقابت در بازار کسب و کار ، باید دائما درخصوص ارتقاء شایستگی منابع انسانی خود اقدام نمایند. با این حال، بیشتر مدیران نمی دانند که چگونه مزایای آموزش و بازگشت سرمایه گذاری آموزش را اندازه گیری کنند .
استاندارد بین المللی  ISO 10015مدیریت کیفیت – راهنمایی برای آموزش از خانواده استاندارد ایزو 9001 می باشد استاندارد ایزو 10015 ، سازمان ها و مدیران را در ارتباط با مسائل آموزش راهنمایی می نماید . ادامه مطلب