نوشته‌ها

گواهینامه HSE

گواهینامه HSE

گواهینامه HSE ، منجر به کاهش خطرات و حوداث ناشی از کار از طریق شناسایی و کنترل ریسک های مرتبط با فعالیت‌های سازمان و کاهش یا کنترل آلاینده های محیط زیست می‌شود.
استاندارد HSE بیشتر در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی ، شرکتهای ساختمانی و … استفاده می شود این استاندارد جهت ارزیابی و ممیزی سلامت شغل و سیستم مدیریت ایمنی به کار گرفته می‌شود اطلاعات بیشتر

مسئول HSE

مسئول HSE

مسئول HSE برعملکرد ایمنی،بهداشت شغلی و محیط زیست و شناسایی مخاطرات ناشی از فعالیت‌ها و پیشگیری از حوادث و تلفات نیروی انسانی نظارت مینمایند.
مسئول HSE بر اساس شرایط احراز توسط مدیریت ارشد تعیین شده و بر اساس شرح وظایف، انجام وظیفه می‌نماید شرح وظایف عمومی و اختیارات افسر HSE در ادامه آمده است.
اطلاعات بیشتر

HSE دکل مخابراتی

HSE دکل مخابراتی ، شامل استقرار سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت شغلی و محیط زیست در مراحل مختلف فعالیت های گودبرداری محل دکل ، نصب دکل و نگهداری سایت BTS  می گردد .
با توجه به مخاطره آمیز بودن فعالیت های پیمانکاران دکل مخابراتی سایت BTS ، رعایت الزامات سیستم مدیریت HSE در عملیات اجرایی ضرورت دارد و اجرای سیستم مدیریت HSE سایت BTS ، منجر به کاهش مخاطرات ناشی از کار و پیشگیری از تلفات می گردد . اطلاعات بیشتر

پیاده سازی HSE

پیاده سازی HSE با الزامات سیستم مدیریت محیط زیست ایزو 14001 و سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت شغلی OHSAS 18001 منجر به بهبود کسب و کار ، افزایش فروش ، مزیت رقابتی و کاهش و کنترل خطرات و ریسک های ناشی از فعالیت ها می گردد . اطلاعات بیشتر

آموزش HSE

دوره آموزش HSE شامل الزامات ایمنی ، بهداشت شغلی HSE و مراحل پیاده سازی HSE توسط مهندس پیام خرازیان تدریس می گردد.
سیستم مدیریت ایمنی بهداشت شغلی HSE در صنایع نفت ، گاز ، پتروشیمی کاربرد دارد پیمانکاران نفت ، گاز و پتروشیمی و پروژه ها صنایع مختلف به منظور جلوگیری و کاهش خطرات ناشی از فعالیت ها می بایستی الزامات ایمنی ، بهداشت شغلی و محیط زیست را رعایت نمایند. اطلاعات بیشتر

ممیزی HSE

یکی از موضوعات مهم در بهبود مستمر سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت شغلی HSE ، برنامه ریزی جهت بازرسی و ممیزی HSE می باشد .
ممیزی HSE و بازرسی HSE  توسط تیم مهندس پیام خرازیان  در محل فعالیت های شما ، با توجه به الزامات قانونی ایمنی ، بهداشت شغلی و محیط زیست مرتبط  با فعالیت  و الزامات HSE انجام می گردد ممیزی HSE  به شما در شناسایی عدم انطباق های ایمنی بهداشت شغلی و محیط زیست کمک می نماید . اطلاعات بیشتر

مشاوره HSE

با خدمات مشاوره HSE،خطرات و پیامدهای محیط زیستی ناشی از فعالیت‌ها را کاهش داده و رضایتمندی ذی نفعان را افزایش دهید.
سیستم‌های مدیریت ایمنی HSE در صنایع مختلف بخصوص صنعت نفت و گاز کاربرد دارد. اطلاعات بیشتر