نوشته‌ها

کنترل مدارک

کنترل مدارک

در تمامی استانداردهای مدیریتی ،کنترل مدارک و کنترل سوابق به‌عنوان بندی مجزا تعریف‌شده است .و سازمان‌ها باید تمامی مستندات مرتبط با سیستم مدیریتی خود را کنترل نمایند.
در سال 2015 ، بند اطلاعات مستند شده جایگزین کنترل مستندات شده و در تمامی استانداردهای مدیریتی که از 2015 به بعد منتشر می‌شود این واژه مشاهده می‌شود.
در سازمان‌های کوچک و متوسط کنترل مستندات از طریق فرم های تعریف‌شده اجرا می‌شود و در سازمان‌های بزرگ معمولاً از طریق پرتال مرجعی که مستندات سیستم مدیریتی با سطح دسترسی در آنجا قرار می‌گیرد. اطلاعات بیشتر

اطلاعات مستند شده

کنترل اطلاعات مستند شده در استاندارد ISO 9001:2015   بند 7.5، جایگزین کنترل مستندات و کنترل سوابق در  استاندارد ISO 9001:2008 شده است.
بدین صورت که اطلاعات مستند شده بند کنترل مستندات و کنترل سوابق ویرایش قبلی ایزو 9001 را شامل می‌شود اطلاعات بیشتر