نوشته‌ها

اطلاعات مستند شده

کنترل اطلاعات مستند شده در استاندارد ISO 9001:2015   بند 7.5، جایگزین کنترل مستندات و کنترل سوابق در  استاندارد ISO 9001:2008 شده است.
بدین صورت که اطلاعات مستند شده بند کنترل مستندات و کنترل سوابق ویرایش قبلی ایزو 9001 را شامل می‌شود اطلاعات بیشتر