نوشته‌ها

آموزش پیاده سازی EFQM

دوره آموزش پیاده سازی EFQM به‌صورت کاربردی توسط مهندس پیام خرازیان ارائه می‌شود در دوره پیاده سازی EFQM شما بهصورت کاربردی با روش‌های خودارزیابی تعالی ، تدوین گزارش تعهد تعالی و اظهارنامه تعالی آشنا می‌شوید.

در دوره‌های عمومی که به صورت آکادمیک به‌صورت دوره‌های مجزا با عنوان دوره EFQM ، دوره خودارزیابی تعالی و دوره اظهارنامه تعالی توسط مراکز آموزشی مختلف برگزار می‌شود شما فقط با این موضوعات به صورت کلی آشنا شده و نمی‌توانید خودتان اقدام به خودارزیابی تعالی سازمانی نمایید. ادامه مطلب

پیاده سازی EFQM

پیاده سازی EFQM از طریق استقرار نظام خودارزیابی EFQM به سازمان‌ها در تعیین نقاط قوت و فرصت‌های بهبود و تعیین مسیر تعالی کمک می‌نماید سازمان‌ها با به‌کارگیری یکی از روش‌های خودارزیابی EFQM ، اقدام به پیاده سازی EFQM می‌نمایند.

اصطلاح پیاده سازی تعالی سازمانی ، یک اصطلاح اشتباه است مدل تعالی EFQM یک مدل غیر تجویزی بوده و سازمان‌ها از این الگو جهت فرآیند خودارزیابی تعالی استفاده می‌نمایند. ادامه مطلب

پیاده‌سازی خودارزیابی تعالی

مراحل پیاده‌سازی خودارزیابی تعالی، باید در تمامی سطوح تعالی ،به‌صورت مختصر و مفید در اظهارنامه تعالی برای سطح تندیس تعالی ، گواهینامه تقدیرنامه برای تعالی و گواهینامه تعهد به تعالی تشریح شود.
تیم تعالی یا مدیر تعالی سازمان بر اساس روش خودارزیابی تعالی که در سازمان اجراشده، مراحل پیاده‌سازی خودارزیابی را در اظهارنامه تعالی یا گزارش خوداظهاری تشریح می‌نماید. ادامه مطلب