نوشته‌ها

آموزش پیاده سازی EFQM

دوره آموزش پیاده سازی EFQM به‌صورت کاربردی توسط مهندس پیام خرازیان ارائه می‌شود در دوره پیاده سازی EFQM شما بهصورت کاربردی با روش‌های خودارزیابی تعالی ، تدوین گزارش تعهد تعالی و اظهارنامه تعالی آشنا می‌شوید.
در دوره‌های عمومی که به صورت آکادمیک بهصورت دوره‌های مجزا با عنوان دوره EFQM ، دوره خودارزیابی تعالی و دوره اظهارنامه تعالی توسط مراکز آموزشی مختلف برگزار می‌شود شما فقط با این موضوعات به صورت کلی آشنا شده و نمی‌توانید خودتان اقدام به خودارزیابی تعالی سازمانی نمایید. اطلاعات بیشتر

پیاده سازی EFQM

پیاده سازی EFQM از طریق استقرار نظام خودارزیابی EFQM به سازمان‌ها در تعیین نقاط قوت و فرصت‌های بهبود و تعیین مسیر تعالی کمک می‌نماید سازمان‌ها با به‌کارگیری یکی از روش‌های خودارزیابی EFQM ، اقدام به پیاده سازی EFQM می‌نمایند.
اصطلاح پیاده سازی EFQM، یک اصطلاح اشتباه می‌باشد، مدل تعالی EFQM یک مدل غیر تجویزی بوده و سازمان‌ها از این الگو جهت فرآیند خودارزیابی تعالی استفاده می‌نمایند. اطلاعات بیشتر