نوشته‌ها

نماینده مدیریت ایزو

نماینده مدیریت ایزو

نماینده مدیریت ایزو ،وضعیت عملکرد سیستم مدیریت را به مدیریت ارشد گزارش‌دهی می‌نماید با وجود اینکه در استانداردهای مدیریتی ویرایش جدید از سال 2015 نماینده مدیریت الزامی نیست اما بسیاری از سازمان‌های متوسط و بزرگ هنوز شخصی را به عنوان نماینده مدیریت مشخص می‌نمایند.

در گذشته در تمامی استانداردهای مدیریتی ، استانداردهای ایزو تعیین نماینده مدیریت ازطرف مدیریت ارشد سازمان الزام بوده، اما از سال 2015 در اکثر استانداردهای مدیریتی از جمله ISO 9001:2015 الزامی به تعیین نماینده مدیریت نیست.

مدیریت ارشد سازمان بمنظور حصول اطمینان از اثربخشی سیستم مدیریتی و دریافت گزارشات مورد نیاز از فرآیندها ، یکی از مدیران خود را بعنوان نماینده مدیریت ایزو در سیستم‌های مدیریتی مشخص می‌نماید . مدیریت ارشد در ابتدای استقرار سیستم‌های مدیریتی در سازمان ، نماینده مدیریت را طی حکمی به کلیه کارکنان معرفی نموده و از تمامی کارکنان تلاش در جهت تحقق بهبود سیستم مدیریتی و همکاری با این نماینده را خواستار است . اطلاعات بیشتر