نوشته‌ها

ممیزی داخلی ایزو ۱۴۰۰۱

فرآیند ممیزی داخلی در استاندارد ایزو ۹۰۰۱ و سایر استانداردهای مدیریتی الزام شده است. بسیاری از کارکنان  برای فرآیند ممیزی داخلی ایزو ۱۴۰۰۱، ارزشی قائل نیستند. طرحریزی، اجراء و پیگیری ممیزی داخلی ایزو ۹۰۰۱ همانند ایزو ۱۴۰۰۱ می‌باشد اما در ممیزی داخلی ایزو ۱۴۰۰۱ کمی متفاوت می‌باشد و اینجا چگونگی به‌کارگیری فرآیند ممیزی داخلی ایزو ۱۴۰۰۱ تشریح می‌شود.

ممیزی داخلی ایزو ۱۴۰۰۱ بر مبنای استاندارد ایزو ۱۹۰۱۱ راهنمای ممیزی سیستم مدیریت توسط نماینده مدیریت ایزو بر اساس استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ در درون سازمان برنامه‌ریزی و اجرا می‌شود.
ادامه مطلب …