نوشته‌ها

ممیزی داخلی ایزو ۱۴۰۰۱

فرآیند ممیزی داخلی در استاندارد ایزو ۹۰۰۱ و سایر استانداردهای مدیریتی الزام شده است. بسیاری از کارکنان  برای فرآیند ممیزی داخلی ایزو ۱۴۰۰۱، ارزشی قائل نیستند. طرحریزی، اجراء و پیگیری ممیزی داخلی ایزو ۹۰۰۱ همانند ایزو ۱۴۰۰۱ می‌باشد اما در ممیزی داخلی ایزو ۱۴۰۰۱ کمی متفاوت می‌باشد و اینجا چگونگی به‌کارگیری فرآیند ممیزی داخلی ایزو ۱۴۰۰۱ تشریح می‌شود.

ممیزی داخلی ایزو ۱۴۰۰۱ بر مبنای استاندارد ایزو ۱۹۰۱۱ راهنمای ممیزی سیستم مدیریت توسط نماینده مدیریت ایزو بر اساس استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ در درون سازمان برنامه‌ریزی و اجرا می‌شود.
اطلاعات بیشتر

روش اجرایی ممیزی داخلی ایزو

در تمامی استانداردهای مدیریتی، تدوین روش اجرایی ممیزی داخلی جهت اطمینان از اثربخشی سیستم مدیریت الزام شده است.
با توجه به استاندارد ایزو ۱۹۰۱۱ راهنمای ممیزی سیستم های مدیریت،اصول ممیزی در تمامی استانداردهای مدیریتی یکسان می‌باشد و فقط معیار ممیزی با توجه به استاندارد مدیریتی مورد ممیزی، متفاوت می‌باشد.
مثلاً وقتی سیستم مدیریت محیط زیست ایزو ۱۴۰۰۱ را ممیزی می‌کنیم، معیار ممیزی ما استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ و بر اساس اصول ممیزی ایزو ۱۹۰۱۱ ممیزی را انجام می‌دهیم.
به‌منظور اطمینان از اثربخشی سیستم مدیریت،ممیزی داخلی باید در زمان‌های مشخصی برنامه‌ریزی شود و توسط ممیزان آموزش‌دیده اجراء شود.

نمونه مستند روش اجرایی ممیزی داخلی ایزو  ،‌ با توجه به تجربه پیام خرازیان ارائه‌شده است. اطلاعات بیشتر

انواع ممیزی

انواع ممیزی سیستم های مدیریتی شامل ممیزی داخلی و خارجی می باشد به ممیزی داخلی شخص اول و ممیزی خارجی به شخص دوم و ثالث تقسیم بندی می گردد .
ممیزی داخلی توسط نفرات آموزش دیده درون سازمان و ممیزی خارجی توسط ممیزان حرفه ای انجام می گردد . اطلاعات بیشتر

ممیزی ایزو

با ممیزان حرفه ای و با تجریه ما  ، فرآیند های سیستم مدیریت سازمان شما بر اساس استاندارد های ایزو،  ممیزی می گردد .
جهت اطمینان از اثربخشی سیستم مدیریت سازمان ، شما می توانید از خدمات  ممیزان حرفه ای و با تجربه استفاده نمایید تا نقاط قوت ، فرصت های بهبود و عدم انطباق های سازمان شما مشخص گردد و شما با اجرای ممیزی ایزو اثربخش در مسیر بهبود مستمر حرکت نمایید . اطلاعات بیشتر

آموزش ممیزی داخلی ایزو ۹۰۰۱

آموزش ممیزی داخلی ایزو ۹۰۰۱ بر اساس آخرین ویرایش استاندارد ISO ۱۹۰۱۱:۲۰۱۱  ، با کارگاه‌های آموزشی و  سناریوهای آموزشی به‌صورت کاربردی توسط مهندس پیام خرازیان تدریس می‌شود

در دوره ممیزی داخلی ایزو ۹۰۰۱، نحوه برنامه‌ریزی و سازماندهی جهت انجام ممیزی داخلی، نحوه برگزاری جلسات افتتاحیه، اختتامیه و اجرای ممیزی داخلی و پیگیری عدم انطباق‌های ممیزی داخلی به همراه سناریو  های آموزشی به‌صورت کاربردی  توسط مدرس با تجربه تشریح می‌گردد. اطلاعات بیشتر