نوشته‌ها

نگهداری سیستم مدیریت

نگهداری سیستم مدیریت شما توسط ما ، می تواند باعث صرفه جویی در هزینه ها ی شما و نظارت دقیق بر عملکرد فرآیند های سازمان در جهت بهبود مستمر سیستم مدیریتی گردد.

شما برای آمادگی در ممیزی مراقبتی خارجی ، ممیزی داخلی ، بازنگری مستندات و انجام اقدامات بهبود نیاز به کمک خواهید داشت.

ادامه روند استقرار سیستم مدیریت بعد از اخد گواهینامه سیستم مدیریت بسیار مهم می باشد.
اطلاعات بیشتر