نوشته‌ها

مشاوره استاندارد ملی

مشاوره استاندارد ملی محصول بر اساس استانداردهای ملی اجباری یا تشویقی توسط تیم مشاوره استاندارد ما، به شما درتسریع در اخذ استادارد ملی ایران کمک می‌نماید.
سازمان هایی که محصولات و خدماتی را ارائه می‌نمایند درصورتی‌که برای محصول یا خدمات آنها الزامات قانونی تعریف‌شده باشد باید آن الزام قانونی را رعایت نمایند اطلاعات بیشتر