نوشته‌ها

مستندات ایزو 45001

مستندات ایزو ۴۵۰۰۱

مستندات ایزو ۴۵۰۰۱ شامل مستندات و سوابق الزم شده در استاندارد ISO 45001:2018 جهت پیاده سازی ایزو ۴۵۰۰۱ یا انتقال سیستم مدیریتی به ایزو ۴۵۰۰۱ در این مطلب آمده است.
استاندارد ایزو ۴۵۰۰۱ رویکردی جدید در خصوص کنترل مدارک و کنترل سوابق ارائه نموده است مستندات و سوابق الزام شده در استاندارد ایزو ۴۵۰۰۱ تحت عنوان اطلاعات مستند جایگزین کنترل مدارک و کنترل سوابق استاندارد OHSAS 18001 ‌شده است . هر جای استاندارد اشاره شده اطلاعات مستند شده حفظ شود( کلمه Retained ) منظور همان کنترل سوابق و هر جای استاندارد اشاره شده که اطلاعات مستند نگهداری شود ( کلمهMaintained)منظور کنترل مدارک می باشد. اطلاعات بیشتر