نوشته‌ها

شرح وظایف مسئول دفتر

شرح وظایف مسئول دفتر ،مسئول دفتر شخصی است که مسئولیت هماهنگی برنامه‌های روزانه مدیر مافوق خود را با مشتریان داخلی و بیرونی شرکت و پاسخ‌گویی به ارباب و رجوع را بر عهده دارد.

منظور از مشتریان داخلی، واحدهای یا بخش‌های مختلف سازمانی است که مدیر شما با آن‌ها در ارتباط است و منظور از مشتریان بیرونی ، سازمان‌ها یا مشتریانی که مدیر شما با آن‌ها در ارتباط است نظیر مشتریان ، پیمانکاران، ارگان‌های دولتی مرتبط و…. اطلاعات بیشتر