نوشته‌ها

مستندسازی

مستندسازی ایزو ۹۰۰۱

مشاور نقش مهمی در طراحی مستندات ایزو ۹۰۰۱ دارد ، جهت مستندسازی ایزو ، عموما با مسئولین فرآیندها مصاحبه شده و با توجه به الزامات استاندارد ایزو ، مستندات ایزو متناسب سازمان را طرحریزی می‌نماید.

الزامات عمومی استاندارد ISO ۹۰۰۱:۲۰۰۸ بند ۴۱، نیاز سازمان را جهت مستندسازی ایزو ۹۰۰۱، استقرار و نگهداری سیستم مدیریت کیفیت مشخص می‌نماید.

در ویرایش جدید ایزو ۹۰۰۱،‌ استاندارد ISO ۹۰۰۱:۲۰۱۵ بند ۷.۵ اطلاعات مستند ،مستندسازی ایزو اشاره‌شده است

در این مقاله مدارک ایزو مورد نیاز جهت پیاده سازی ایزو ۹۰۰۱ پیشنهاد می گردد.
اطلاعات بیشتر