نوشته‌ها

مدیریت پروژه

فرم های مدیریت پروژه

فرم های مدیریت پروژه در شرکتهای پروژه محور بر اساس استاندارد مدیریت پروژه PMBOK یا ایزو 21500 می تواند طرحریزی شده و مورد استفاده قرار گیرد.
در این مطلب نمونه فرمهای مدیریت پروژه PMBOK ، که توسط موسسه مدیریت پروژه آمریکا منتشر شده را می تونید دانلود کنید
اطلاعات بیشتر