نوشته‌ها

فرآیند ویژه

فرآیند ویژه ایزو 9001

فرآیندی که خروجی آن را با پایش و اندازه‌گیری بعدی نتوان تصدیق نمود و جایی که کلاً عیوب فرآوری ممکن است فقط پس از مصرف محصول یا ارائه خدمت آشکار شود. فرآیند ویژه نامیده می‌شود، فرآیند ویژه باید صحه‌گذاری شود.

بسیاری از فرآیندها در تصدیق خروجی در برابر الزامات ورودی اشکالی نشان نمی‌دهند با وجودی که ابزارها، کارکنان، تسهیلات یا سایر وسایل برای اجرای فرآیندها به‌کار می‌رود ویژگی‌ها و مشخصه‌های حاصله نسبتاً به سهولت تعیین می‌شود. ادامه مطلب