نوشته‌ها

آموزش طرح کیفیت

آموزش تدوین طرح کیفیت

آموزش تدوین طرح کیفیت به شما دراستاندارد سازی مراحل تحقق محصول کمک می‌نماید با تدوین طرح کیفیت محصول ،شما می‌توانید به‌راحتی اقدامات لازم در مراحل تحقق محصول را به کارکنان خود آموزش داده و بازرسین کنترل کیفیت به‌راحتی می‌توانند بر اساس طرح کیفیت مراحل تحقق محصول را کنترل نمایند. ادامه مطلب …

مشاوره طرح کیفیت

مشاوره طرح کیفیت

مشاوره طرح کیفیت به شما در تدوین طرح کیفیت محصول شما به‌صورت کاربردی کمک می‌نماید با تدوین طرح کیفیت محصول شما می‌توانید مراحل تحقق محصول خود را استانداردسازی نمایید
تدوین طرح کیفیت محصول می‌تواند شامل نمودار فرایند عملیات تولید ، دستورالعمل‌های بازرسی ، تولید و … باشد متخصصین باتجربه درزمینهٔ کنترل کیفیت می‌توانند به شما در تدوین طرح کیفیت محصولات شما در کوتاه‌ترین زمان کمک نمایند. ادامه مطلب …

طرح کیفیت ایزو ۹۰۰۱

طرح کیفیت ، نحوه تکوین مراحل تحقق محصول بر اساس الزامات مشخص‌شده را تشریح می‌کند در استاندارد ایزو ۹۰۰۱ به این مدرک اشاره‌شده و سازمان‌ها ی تولیدی مراحل تحقق محصول را در قالب طرح کیفیت مستند می‌نمایند.
در این مطلب طرح کیفیت در ایزو ۹۰۰۱ برای سازمان‌های تولیدی با توجه به تجارب پیام خرازیان بیان‌شده است.
در صنایع خودروسازی بر اساس الزامات ISO/TS ۱۶۹۴۹، نظامنامه طرحریزی پیشاپیش کیفیت محصول به طرح کیفیت ارجاع داده می‌شود و مدارک SQA همان طرح کیفیت محصول در ایران برای این صنایع می‌باشد. ادامه مطلب …