نوشته‌ها

رضایتمندی مشتری

نظرسنجی مشتریان

نظرسنجی مشتریان ، بر اساس پرسشنامه های تدوین شده توسط سازمان ، نقش مهمی در دریافت بازخور از مشتریان را بر عهده دارد.
در استاندارد ایزو ۹۰۰۱ بر پایش رضایتمندی مشتریان تاکید شده است و بدین منظور سازمان ها با طراحی سیستم نظرسنجی از مشتریان اقدام به دریافت نظرات مشتریان می نماید. اطلاعات بیشتر