نوشته‌ها

تدوین اظهارنامه تعالی در مخابرات

بمنظور ارزیابی شرکت های فناوری اطلاعات و اپراتورهای مخابراتی ، شرکت های ارتباطی و پهنای باند بر توسط سازمان های ذی صلاح ، دو الگوی تعالی سازمانی بر مبنای مدل تعالی EFQM طراحی شده است الگو تعالی سازمان تنظیم مقررات رادیویی و الگوی تعالی ارتباطات و فناوری اطلاعات ICTINQA تعریف شده است .
در این مطلب نحوه تدوین اظهارنامه تعالی در مخابرات ، فناوری اطلاعات ، خود اظهاری تنظیم مقررات رادیویی بر اساس الگوهای تعالی نامبرده  با توجه به تجارب مهندس خرازیان بصورت خلاصه تشریح شده است . اطلاعات بیشتر

دوره تدوین اظهارنامه الگوی سرویس های ارتباطی

آموزش اظهارنامه مدل تنظیم مقررات رادیویی

آموزش تدوین اظهارنامه بر مبنای الگوی سازمان تنظیم مقررات رادیویی ( خوداظهاری تنظیم مقررات رادیویی ) بصورت کاربردی توسط تیم تعالی سازمانی ما طراحی و ارائه می شود در آموزش تدوین اظهارنامه مدل تنظیم مقررات رادیویی ، شرکت کنندگان با نحوه جمع آوری اطلاعات و توانمندسازها و نتایج و نحوه نگارش اظهارنامه تعالی بر اساس الگوی سازمان تنظیم مقررات رادیویی بصورت کاربردی آشنا می شوند.

به منظور حصول اطمینان از رقابت سالم و تداوم ارائه خدمات اپراتورها و سرویس های ارتباطی و فناوری اطلاعات ، ارزیابی و رتبه بندی اپراتورهای ارائه کننده خدمات توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات سالیانه انجام می شود. اطلاعات بیشتر