نوشته‌ها

اثربخشی خودارزیابی تعالی

5 نکته برای اثربخشی خودارزیابی تعالی سازمانی

اجرای اثربخش خودارزیابی تعالی به رهبران سازمان کمک می کند تا بتوانند نقاط قوت و فرصت‌های بهبود سازمان خود را براساس مدل‌های تعالی تعیین نموده و با طرحریزی و اجرای برنامه‌های بهبود، در مسیر سرآمدی و موفقیت گام بردارند. در ادامه نکات مهم در اثربخشی خودارزیابی تعالی سازمانی تشریح می‌شود ادامه مطلب

مشاوره خودارزیابی

مشاوره خودارزیابی تعالی سازمانی

مشاوره خودارزیابی تعالی سازمانی توسط تسهیلگر با تجربه ، نقاط قوت و فرصت های بهبود سازمان شما را بر اساس مبنای محبوب ترین مدل تعالی سازمانی جهان مشخص نمایید
مشاور خود ارزیابی تعالی با انتخاب یکی از روش های خود ارزیابی شامل پرسشنامه ، کارگاهی ، پروفورما ، شبیه سازی جایز و روش های تلفیفی بر مبنای جدیدترین ویرایش مدل تعالی سازمانی ، اقدام به طرحریزی فرآیند خود ارزیابی تعالی سازمانی می نماید انتخاب روش خود ارزیابی  با توجه به سطح بلوغ سازمانی صورت می گیرد . ادامه مطلب