نوشته‌ها

تغییرات ایزو ۹۰۰۱

مهم‌ترین تغییرات ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ نسبت به ISO ۹۰۰۱:۲۰۰۸  با توجه به استاندارد ISO ۹۰۰۱:۲۰۱۵ در این مطلب ارائه‌شده است.
تغییر اساسی در ساختار استاندارد، بازنگری واژگان و اصطلاحات، تفکر مبتنی بر ریسک در سرتاسر استاندارد، پیوست های استاندارد ISO ۹۰۰۱:۲۰۱۵ از مهم‌ترین تغییرات ایزو ۹۰۰۱ ، ISO ۹۰۰۱:۲۰۱۵ می‌باشند.

اطلاعات بیشتر