نوشته‌ها

فرم های تضمین کیفیت

فرم های تضمین کیفیت

فرم های تضمین کیفیت جهت اطمینان از اجرای درست روال‌های فرآیندها و بهبود مستمر درسازمان‌هایی که استانداردهای مدیریتی را استقرار داده‌اند به‌کار گرفته می‌شود.

کنترل اسناد و مدارک ، کنترل سوابق ، طرحریزی رویکرد فرآیندی و رویکرد تفکر مبتنی بر ریسک ، اقدام اصلاحی، ممیزی داخلی و پایش و تجزیه ،تحلیل، ارزیابی و بهبود از طریق اجرای فرم‌های QA اجراء می شود. اطلاعات بیشتر

تفاوت کنترل کیفیت و تضمین کیفیت

تفاوت کنترل کیفیت و تضمین کیفیت

تفاوت کنترل کیفیت و تضمین کیفیت همیشه به عنوان سوالی برای برخی از افراد مطرح بوده است در این مطالب این تفاوت‌ها به‌‌همراه واژگان آن‌ها تشریح شده است.
در برخی از سازمان‌ها علاوه بر واحد کنترل کیفیت، واحدی مجزایی برای تضمین کیفیت درنظر گرفته شده و در برخی دیگر از سازمان واحد کنترل‌کیفیت با عنوان کنترل و تضمین کیفیت مسئولیت هر دو فعالیت را برعهده دارد. اطلاعات بیشتر

تضمین کیفیت

شرح وظایف تضمین کیفیت

شرح وظایف تضمین کیفیت ، جهت کنترل ونظارت مستمر بر رعایت حداقل استانداردهای در مراحل تحقق محصول و ارائه خدمات در این مطلب آمده است . اطلاعات بیشتر

نماینده مدیریت ایزو

نماینده مدیریت ایزو

نماینده مدیریت ایزو ،وضعیت عملکرد سیستم مدیریت را به مدیریت ارشد گزارش‌دهی می‌نماید با وجود اینکه در استانداردهای مدیریتی ویرایش جدید از سال 2015 نماینده مدیریت الزامی نیست اما بسیاری از سازمان‌های متوسط و بزرگ هنوز شخصی را به عنوان نماینده مدیریت مشخص می‌نمایند.

در گذشته در تمامی استانداردهای مدیریتی ، استانداردهای ایزو تعیین نماینده مدیریت ازطرف مدیریت ارشد سازمان الزام بوده، اما از سال 2015 در اکثر استانداردهای مدیریتی از جمله ISO 9001:2015 الزامی به تعیین نماینده مدیریت نیست.

مدیریت ارشد سازمان بمنظور حصول اطمینان از اثربخشی سیستم مدیریتی و دریافت گزارشات مورد نیاز از فرآیندها ، یکی از مدیران خود را بعنوان نماینده مدیریت ایزو در سیستم‌های مدیریتی مشخص می‌نماید . مدیریت ارشد در ابتدای استقرار سیستم‌های مدیریتی در سازمان ، نماینده مدیریت را طی حکمی به کلیه کارکنان معرفی نموده و از تمامی کارکنان تلاش در جهت تحقق بهبود سیستم مدیریتی و همکاری با این نماینده را خواستار است . اطلاعات بیشتر