نوشته‌ها

بازنگری مدیریت ایزو

بازنگری مدیریت

بازنگری مدیریت ، بررسی کفایت و مناسب‌بودن سیستم مدیریتی و تخصیص منابع و تصمیم گیری جهت بهبود سیستم مدیریتی و محصولات و خدمات است.
بازنگری مدیریت به مدیریت ارشد کمک می‌نماید تا با درک اطلاعات ارائه شده از بخش‌ها و فرآیندهای مختلف و بازخوردهای دریافتی ،ارزش افزوده را در سازمان ایجاد نماید. اطلاعات بیشتر

بازنگری مدیریت ایزو

بازنگری مدیریت ایزو 9001

بازنگری مدیریت ایزو در الزامات سیستم‌های مدیریت نظیر ایزو 9001، ایزو 14001 و… لحاظ شده است و مدیریت ارشد سازمان‌ها به‌منظور اطمینان از اثربخشی استقرار سیستم‌های مدیریت و تعیین فرصت‌های بهبود در دوره‌های زمانی مشخصی اقدام به انجام بازنگری می‌نمایند

در بازنگری مدیریت ایزو 9001  ، جمع بندی نتایج سیستم مدیریت کیفیت بررسی شده و برنامه ریزی برای بهبود سیستم صورت می‌گیرد، عموما بازنگری مدیریت در قالب جلسات برنامه‌ریزی شده توسط مدیریت ارشد اجراء می‌شود. اطلاعات بیشتر