نوشته‌ها

اطلاعات مستند شده

کنترل اطلاعات مستند شده در استاندارد ISO ۹۰۰۱:۲۰۱۵   بند ۷.۵، جایگزین کنترل مستندات و کنترل سوابق در  استاندارد ISO ۹۰۰۱:۲۰۰۸ شده است.
بدین صورت که اطلاعات مستند شده بند کنترل مستندات و کنترل سوابق ویرایش قبلی ایزو ۹۰۰۱ را شامل می‌شود اطلاعات بیشتر