نوشته‌ها

پیاده سازی EFQM

پیاده سازی EFQM از طریق استقرار نظام خودارزیابی EFQM به سازمان‌ها در تعیین نقاط قوت و فرصت‌های بهبود و تعیین مسیر تعالی کمک می‌نماید سازمان‌ها با به‌کارگیری یکی از روش‌های خودارزیابی EFQM ، اقدام به پیاده سازی EFQM می‌نمایند.

اصطلاح پیاده سازی تعالی سازمانی ، یک اصطلاح اشتباه است مدل تعالی EFQM یک مدل غیر تجویزی بوده و سازمان‌ها از این الگو جهت فرآیند خودارزیابی تعالی استفاده می‌نمایند. ادامه مطلب