نوشته‌ها

آموزش تربيت ارزياب EFQM

آموزش تربيت ارزياب EFQM ، شما مطابق با روش ارزيابان حرفه ای تعالی سازمان  ،‌ اقدام به ارزيابی سازمان خود بر اساس مدل تعالي سازمانی EFQM نموده و نقاط قوت ،‌فرصت هاي بهبود و امتياز سازمان خود را مشخص مي نماييد .
در دوره تربيت ارزياب EFQM شما با روش خودارزیابی شبيه سازی جايزه بصورت كاربردی آشنا مي گرديد جهت ارزيابی با اين روش ابتدا اظهارنامه EFQM سازمان را ارزيابی شده و سپس از محل های مورد نياز توسط تيم ارزيابی بازديد می گردد . اطلاعات بیشتر