تفاوت گارانتی و وارانتی چیست

تفاوت گارانتی و وارانتی چیست

تفاوت گارانتی و وارانتی  همیشه به عنوان چالشی برای افراد مختلف مطرح بوده است در این مطلب تفاوت‌ های این دو را به همراه مثال توسط مهندس پیام خرازیان تشریح شده است.

تفاوت گارانتی و وارانتی

گارانتی‌ها در صنایع مختلف از جمله خودروسازی، الکترونیک، لوازم خانگی و … بکار گرفته می‌شود این تعهدات به خریداران اطمینان می‌دهند که در صورت وجود عیب یا خرابی در محصول خریداری شده آن را تعمیر، تعویض یا بازپرداخت نماید.

1-تعاریف

ضمانتنامه کالا یا خدمات

سندی است که تولید کننده، وارد کننده، عرضه کننده یا تعمیر کننده هر دستگاه فنی به خریدار یا سفارش دهنده کالا و خدمات می‌دهد تا چنانچه ظرف مدت معین عیب یا نقص فنی در کالای فروخته شده یا خدماتی که انجام گردیده مشاهده شود، نسبتبه رفع عیب، یا تعویض قطعه معیوب و یا دستگاه بدون اخذ وجه و یا پرداخت خسارت وارده اقدام نماید.

عیب

منظور از عیب در قانون حمایت مصرف کنندگان، زیاده، نقیصه یا تغییر حالتی است که موجب کاهس ارزش اقتصادی کالا یا خدمات گردد.

ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش After Sales Service

ﮐﻠﯿﻪ ﺧﺪﻣﺎت از ﻗﺒﯿﻞ ﮔﺎراﻧﺘﯽ/ واراﻧﺘﯽ )ﻧﺼﺐ، ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺧﺪﻣﺎت، ﺗﻌﻮﯾﺾ، ﺗﻌﻤﯿﺮات و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻗﻄﻌﺎت( ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻋﺮﺿﻪﮐﻨﻨﺪه/ واﺳﻂ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش/ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﺠﺎز ﻗﺮار ﻣﯽ‌ﮔﯿﺮد و ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺎراﻧﺘﯽ و واراﻧﺘﯽ ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﻄﻠﻮب وﺳﯿﻠﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮد.

گارانتی Guarantee

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وﻋﺪهﻫﺎ ي ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا و ﻣﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آن ﻋﺮﺿﻪﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎرﮐﺮد وﺳﯿﻠﻪ را ﺑﺮاي دورهاي ﻣﺸﺨﺺ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﻮده و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت و رﻓﻊ راﯾﮕﺎن ﻧﻘﺺﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺼﺐ، ﺗﻌﻤﯿﺮ، ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻗﻄﻌﺎت، ﺗﻌﻮﯾﺾ وﺳﯿﻠﻪ و ﯾﺎ اﺳﺘﺮداد وﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

صورتحساب فروش

سندی است که در ان مشخصات کالا یا خدمات انجام گرفته یا ذکر قیمت، تاریخ و میزان مورد معامله درج شود.

وارانتی Warranty

مجموعه وﻋﺪه‌ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﮐﻪ ﻋﺮﺿﻪ‌ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای دوره‌ای ﻣﺸﺨﺺ، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻗﻄﻌﺎت را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮراﯾﮕﺎن ﭘﺲ از دوره ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

سرویس کار Service Person

ﻓﺮد ﺣﻘﯿﻘﯽ داراي ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻻزم از ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه/واﺳﻂ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش/ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﺠﺎز ﺑﺮاي اراﺋﻪ ﺳﺮوﯾﺲ‌ﻫﺎی دوره‌ای، ﺗﻌﻤﯿﺮ، ﻧﺼﺐ و راه‌اﻧﺪازی، ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻣﺸﺎوره، ﻣﺠﺮی ﻋﻤﻠﯿﺎت و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی اﺳﺖ.

ﺧﺪﻣﺎت در ﻣﺤﻞ On-site service

ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار وﺳﯿﻠﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮد

2-تفاوت‌های اصلی بین گارانتی و ضمانت

 • گارانتی به عنوان یک وعده‌ای که توسط سازنده به خریدار داده می‌شود، خدمت می‌کند و در صورتی که محصول کیفیت مشخص شده را نداشته باشد، تعمیر، تعویض یا بازگشت وجه انجام خواهد شد. وارانتی یک تضمین نوشتاری است که بیان می‌کند واقعیت‌های مشخص شده در مورد محصول واقعی و صادقانه هستند، اما در صورت عدم صحت آن‌ها، تعمیر یا تعویض خواهد شد.
 • گارانتی نوعی تعهد است که توسط سازنده به خریدار کالا ارائه می‌شود، در حالی که وارانتی یک تضمین است که توسط سازنده کالا به خریدار داده می‌شود.
 • گارانتی شامل محصول، خدمات، افراد و رضایت مشتری است، در حالی که ضمانت فقط محصولات را پوشش می‌دهد.
 • گارانتی بدون هزینه است از سوی دیگر، مشتری باید برای وارانتی هزینه پرداخت کند تا منافع خود را تأمین کند.
 • مدت زمان گارانتی بسته به موضوع متغیر است و وارانتی برای مدت طولانی برای محصول یا بخشی از قطعات محصول است.
 • در گارانتی، امکان بازگشت وجه امکان‌پذیر است، در صورتی که به صراحت در شرایط گارانتی ذکر شود، در وارانتی این امکان وجود ندارد.
 • گارانتی ممکن است یک شرط فروش باشد یا نباشد وارانتی یک شرط فرعی در فروش است که می‌تواند صریح یا ضمنی باشد.
 • هر چه شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش بهتر باشد مشتری اعتماد بیشتری خواهد نمود تولیدکنندگان کالا و خدمات در در کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه برای جلب مشتری ضمن بهبود کیفیت محصولات تولیدی خود، کالا را با تسهیلات ویژه‌ای به مصرف کننده ارائه می‌نماید ضمن اینکه خریدار همواره با اطمینان بیشتری به سمت خرید محصولات دارای گارانتی می‌رود.

3-اﻃﻼﻋﺎت ﺿﺮوری در ﮔﺎراﻧﺘﯽ/واراﻧﺘﯽ

 • ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ دوره ﮔﺎراﻧﺘﯽ/واراﻧﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺎوی ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎﻣﻞ ﮔﺎراﻧﺘﯽ/واراﻧﺘﯽ و ﻣﺸﺨﺼـﺎت ﮐﺎﻣـﻞ وﺳﯿﻠﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺮﯾﺎل وﺳﯿﻠﻪ، ﺷﻨﺎﺳﮥ رﻫﮕﯿﺮی، ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ وﺳﯿﻠﻪ، ﻧﺎم ﺗﺠﻬﯿﺰات و وﺳﺎﯾﻞ اﺿﺎﻓﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﺼﺐ و اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻨﯽ ﻻزم، ﻧﺎم ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه/واﺳﻂ ﺧـﺪﻣﺎت ﭘـﺲ از ﻓـﺮوش، ﺗـﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﯿـﺪ، ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ و ﻧﺸﺎﻧﯽ واﺳﻂ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش/ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﺠـﺎز ﺑـﻮده و ﺑـﻪﻧﺤـﻮ ﻣﻘﺘﻀـﯽ در اﺧﺘﯿـﺎر ﻣﺸﺘﺮی ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
 • وﺳﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎره ﺳﺮﯾﺎل آن ﺣﺬف/ﻣﺨﺪوش/ﻧﺎﺧﻮاﻧﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺳﻮاﺑﻖ آن ﻗﺎﺑـﻞ ردﯾـﺎﺑﯽ ﻧﺒﺎﺷـﺪ، ﺷـﺎﻣﻞﮔﺎراﻧﺘﯽ/واراﻧﺘﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 • ﻋﺮﺿﻪﮐﻨﻨﺪه/ واﺳﻂ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش، ﺣﻖ واﮔﺬاری ﻣﺠﺪد وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺴﺘﺮد ﺷﺪه را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻮ ﻧﺪارد.
 • ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺪم ﺷﻤﻮل ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه/ واﺳﻂ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺷﻔﺎف ﻣﺸـﺨﺺ ﺷﻮد در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ﻧﻘﺺ در وﺳﯿﻠﻪ ﻧﺎﺷﯽ از اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺸﺘﺮی اﺳﺖ، وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈـﺮ ﻣﺸﻤﻮل ﮔﺎراﻧﺘﯽ/واراﻧﺘﯽ ﻧﻤﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ.
 • ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه/واﺳﻂ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ وﺳﯿﻠﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺑﻨـﺎ ﺑـﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮی در ﻃﻮل دوره ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺼﻼح ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.

4-الزامات قانونی گارانتی و وارانتی

مطابق قانون حمایت از مصرف کننده خودرو

 • تبصره 1-دوره تضمین نمی‌تواند کمتر از یک سال از زمان تحویل خودرو به مصرف کننده یا کارکردی برابر با سی هزار کیلومتر ( هر کدام زودتر به پایان برسد) باشد.
 • تبصره2- دوره تعهد، یا دوره تامین قطعات و ارائه خدمات فنی استاندارد، برابر ده سال از زمان تحویل رسمی آخرین خودرو به مصرف کننده است.
 • ماده 4-چنانچه نقص یا عیب قطعات ایمنی خودرو در طول دوره ضمانت پس از سه بار تعمیر همچنان باقی باشد یا در صورتی که نقص یا عیب قطعاتی که موجب احتمال صدمه جسمی یا جانی اشخاص گردد و با یک بار تعمیر برطرف نشده باشد یا خودرو بیش از سیروز به دلیل تعمیرات غیرقابل استفاده بماند،عرضه کننده مکلف است حسب درخواست مصرف کننده خودروی معیوب را با خودروی نو تعویض یا با توافق، بهای آن را به مصرف‌کننده مسترد دارد.
 • ماده -9 عرضه کننده مکلف است تعهدات موضوع این قانون را به‌صورت کتبی در اوراق ضمانتنامه قید نموده و در زمان تحویل خودرو، به نحو مقتضی موضوع این قانون را به طور صریح و روشن به مصرف کننده اعلام نماید.

قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

عرضه کننده کالا یا خدمات و تولید کنندگان باید:

 • ضمانت نامه‌ای که در بردارنده مدت و نوع ضمانت است همراه با صورتحساب فروش که در آن قیمت کالا یا اجرت خدمات و تاریخ عرضه درج شده باشد به مصرف کنندگان ارائه نماید.
 • اطلاعات لازم شامل: نوع، کیفیت، کمیت، آگاهی‌های مقدم بر مصرف، تاریخ تولید و انقضای مصرف را در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند.
 • ارائه فاکتور رسمی و سیستمی هزینه تعمیرات و قطعات در زمان تحویل محصول به مشتریان
 • اجرای ضوابط گارانتی در خصوص هزینه‌ها می‌بایست مطابق با الزامات قانونی و آیین نامه اجرایی
 • هزینه‌های دریافتی از مشتریان می‌بایست مطابق نرخ مصوب مورد نظر آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان باشد.
 • چنانچه مصرف کننده در دوران ضمانت به نمایندگی خدمات پس از فروش مراجعه نماید و رفع کامل ایرادات محصول تحت هر شرایطی در مدت زمان باقی مانده از دوران ضمانت محصول برای نمایندگی مقـدور نباشـد، عرضـه کننـده یـا واسـطه خدمات پس از فروش موظف است، ضمن الزام نمایندگی مجاز به اعلام کتبی موضوع به مصرف کننده ترتیبی اتخـاذ نماید که محصول مصرف کننده در اولین فرصت ممکن تحت شرایط ضمانت رفع نقص گردد.
 • کلیه مواد مصرفی و قطعات داغی گارانتی در انبار نگهداری شوند.
 • نمایندگی می‌بایست کلیه قطعات داغی غیر گارانتی درزمان تحویل محصول به مشتری ارائه نماید.
 • دوره تعهد، یا دوره تامین قطعات و ارائه خدمات فنی استاندارد، برابر ده سال از زمان تحویل رسمی آخرین خودرو به مصرف کنندگان است ( قانون حمایت از مصرف کننده خودرو)

منابع 

 • قانون حمایت از مصرف کنندگان – مورخ 1388/08/02
 • قانون حمایت از حقوق مصرف کننده خودرو مورخ 1386/04/03
 • انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان
 • سازمان ملی استاندارد ایران
 • iranconsumers.ir
 • keydifferences.com

این مطلب توسط مهندس پیام خرازیان گردآوری شده است

انشتار مطلب با ذکر نام نویسنده و آدرس سایت www.kharazian.ir بلامانع است.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .