آزمون مقدماتی ایزو ۹۰۰۱

در استاندارد ISO 9001:2015 ، الزامی در خصوص اقدام پیشگیرانه وجود ندارد؟