آزمون مقدماتی ایزو ۹۰۰۱

اقدامات حذف علل عدم انطباق و جلوگیری از برو مجدد آن ، ... نامیده می شود؟