آزمون مقدماتی ایزو ۹۰۰۱

دامنه سیستم مدیریت کیفیت نیاز دارد در دسترس بوده و به صورت اطلاعات مستند شده حفظ شود؟