نوشته‌ها

گزارش خودارزیابی تعالی سازمانی

گزارش خودارزیابی تعالی سازمانی ، با توجه به روش خودارزیابی تعالی سازمانی انتخاب شده، تهیه می‌شود گزارش خودارزیابی تعالی و مراحل انجام خودارزیابی در زمان ارزیابی سازمان توسط ارزیابان خارجی با دقت بررسی‌شده و ارزیابان خارجی مشارکت رهبران سازمان را در فرآیند خودارزیابی را ارزیابی می‌نمایند
سازمان‌هایی که مدل‌های تعالی سازمانی را برای خود ارزیابی انتخاب می‌نمایند پس از انجام  خودارزیابی باید گزارش خودارزیابی تعالی را متناسب با روش خودارزیابی انتخاب‌شده تهیه نمایند. ادامه مطلب …