نوشته‌ها

مزایای خودارزیابی تعالی

به‌کارگیری مدل‌های تعالی سازمانی برای خودارزیابی تعالی، سازمان‌ها می‌توانند از مزایای خودارزیابی تعالی بهره مند شوند در فرآیند خودارزیابی EFQM ، سازمان تصویر واقعی خود را ارزیابی نموده و نقاط قوت و فرصت‌های بهبود را مشخص می‌نماید. ادامه مطلب …

پیاده‌سازی خودارزیابی تعالی

مراحل پیاده‌سازی خودارزیابی تعالی، باید در تمامی سطوح تعالی ،به‌صورت مختصر و مفید در اظهارنامه تعالی برای سطح تندیس تعالی ، گواهینامه تقدیرنامه برای تعالی و گواهینامه تعهد به تعالی تشریح شود.
تیم تعالی یا مدیر تعالی سازمان بر اساس روش خودارزیابی تعالی که در سازمان اجراشده، مراحل پیاده‌سازی خودارزیابی را در اظهارنامه تعالی یا گزارش خوداظهاری تشریح می‌نماید. ادامه مطلب …

خودارزیابی پرسشنامه تعالی

بکارگیری خودارزیابی تعالی با روش خودارزیابی پرسشنامه تعالی برای سازمان هایی که ابتدای مسیر تعالی سازمانی می باشند پیشنهاد می شود . پس از برگزاری دوره آموزش آشنایی با مدل تعالی سازمانی مورد نظر ، از پرسشنامه استاندارد تعالی یا پرسشنامه اختصاصی جهت فرآیند خودارزیابی تعالی استفاده می شود .
روش خودارزیابی تعالی با توجه به بلوغ سازمان انتخاب می شود عموما در سازمان ها از روش تلفیقی پرسشنامه و کارگاهی استفاده می شود .
این مطلب با توجه به تجارب تسهیلگری تعالی سازمانی پیام خرازیان در سازمان های مختلف بصورت خلاصه تهیه شده است همچنین دانلود فایل پرسشنامه EFQM در این مطلب آمده است ادامه مطلب …

گزارش خودارزیابی تعالی سازمانی

گزارش خودارزیابی تعالی سازمانی ، با توجه به روش خودارزیابی تعالی سازمانی انتخاب شده، تهیه می‌شود گزارش خودارزیابی تعالی و مراحل انجام خودارزیابی در زمان ارزیابی سازمان توسط ارزیابان خارجی با دقت بررسی‌شده و ارزیابان خارجی مشارکت رهبران سازمان را در فرآیند خودارزیابی را ارزیابی می‌نمایند
سازمان‌هایی که مدل‌های تعالی سازمانی را برای خود ارزیابی انتخاب می‌نمایند پس از انجام  خودارزیابی باید گزارش خودارزیابی تعالی را متناسب با روش خودارزیابی انتخاب‌شده تهیه نمایند. ادامه مطلب …

خودارزیابی EFQM

خودارزیابی EFQM  ، یک بازنگری جامع و منظم از فعالیت‌ها و عملکرد یک سازمان با استفاده از مدل تعالی سازمانی EFQM می باشد.
روش های خودارزیابی سازمان بر مبنای مدل تعالی سازمانی EFQM  شامل خود ارزیابی به روش پرسشنامه EFQM ،  کارگاهی ، پروفرما ، شبیه سازی جایزه و روش های تلفیقی خود ارزیابی می باشد
در خودارزیابی نقاط قوت و فرصت های بهبود بصورت نظامند توسط پرسنل آموزش دیده  مشخص می نماید . در فرآیند خود ارزیابی EFQM ، سازمان تصویر خود را مشاهده می نماید ادامه مطلب …