نوشته‌ها

آموزش خود ارزیابی EFQM

روش های خود ارزیابی EFQM شامل خود ارزیابی EFQM به روش پرسشنامه ،  کارگاهی ، پروفرما ، و روش های تلفیقی خود ارزیابی بصورت کاربردی در دوره آموزش خود ارزیابی EFQM تشریح می گردد
یکی از بهترین روش های خود ارزیابی سازمان ،  خود ارزیابی EFQM می باشد  ، در خود ارزیابی نقاط قوت و فرصت های بهبود بصورت نظامند توسط پرسنل آموزش دیده  مشخص می گردد
مدل سرآمدی EFQM  ، با توجه به تجارب موفق سازمان های سرآمد اروپایی توسط بنیاد کیفیت اروپا  (EFQM )  تدوین شده است این مدل جهت خود ارزیابی سازمان ها و بررسی جنبه های مدیریتی سازمان در انواع سازمان ها با اندازه های مختلف کاربرد دارد .
ادامه مطلب …