مشاوره مدیریت

مشاوره مدیریت

مشاوره سیستم ها و مدل های مدیریتی و مهندسی صنایع توسط تیم با تجربه مهندس پیام خرازیان ارائه می گردد این تیم در حوزه های مختلف مدیریتی بصورت تخصصی فعالیت نموده اند برخی از خدمات مشاوره مدیریت تیم مشاوره مدیریت بشرح زیر می باشد :

مدل های سرآمدی

مشاوره مدل تعالی سازمانی EFQM

مشاوره تدوین اظهارنامه تعالی

مشاوره خودارزیابی تعالی سازمانی

مشاوره مدل تعالی مالکوم بالدریج

مشاوره مدل تعالی سازمانی بهره وری و منابع انسانی

مشاوره مدل تعالی جایزه کیفیت ایران

و…

سیستم های مدیریتی
مدیریت پروژه

استقرار سیستم مدیریت پروژه بر مبنای PMBOK

تدوین سیستم گزارش دهی برنامه ریزی و کنترل پروژه

راه اندازی و مشاوره در اجرای نرم افزار های برنامه ریزی و کنترل پروژه

مدیریت ریسک پروژه ها

مدل های ارزیابی پروژه ها

و…

ابزارهای کیفیت

تکنیک تجزیه وتحلیل حالات خرابی فرآیند ها FMEA

تکنیک تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری MSA

تکنیک طراحی مشتری مدار محصول QFD

تکنیک هزینه های کیفیت COQ

کنترل فرآیند آماری SPC

نظام آراستگی ۵S

مشاوره در استفاده از نرم افزارMinitab  با توجه به فعالیت ها

و …

مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک

ارزیابی متوازن

جهت درخواست خدمات مشاوره مدیریت و مهندسی صنایع با مهندس پیام خرازیان تماس بگیرید یا فرم زیر را تکمیل نمایید :

درخواست مشاوره مدیریت

۰ + ۸ = ?