ایزو ۹۰۰۱ در دانشگاه

پیاده‌سازی سیستم مدیریت کیفیت یا ایزو ۹۰۰۱ در دانشگاه می‌تواند منجر به بهبود در ارائه خدمات به دانشجویان و افزایش رضایتمندی دانشجویان شود
در حال حاضر تنها برخی از دانشگاه‌های کشور ، آن‌هم فقط یک دانشکده مشخص یا بخش خاصی از یک دانشگاه اقدام به استقرار سیستم های مدیریتی نمودند و دانشگاه‌ها تنها اقدام به تعیین شاخص‌های عملکردی و شناسایی فرآیندها نمودند تا بتوانند گزارش‌ها خود را با شاخص‌های عملکردی به سازمان‌های بالادستی نظیر وزارت علوم و .. ارائه نمایند.
در این مطلب مراحل استقرار ایزو ۹۰۰۱ در دانشگاه را به‌صورت خلاصه تشریح می‌کنیم.

متأسفانه به دلیل عدم توجه مسئولین دانشگاهی به نظرات و رضایتمندی دانشجویان در دانشگاه به‌صورت سیستماتیک ، سیستم مدیریتی به‌صورت اثربخش در دانشگاه‌های ایران اجرانشده است
ایزو ۹۰۰۱ در دانشگاه
جهت پیاده‌سازی ایزو ۹۰۰۱ در دانشگاه باید موضوعات زیر رعایت شود:
-ابتدا باید دامنه استقرار سیستم مدیریتی ایزو ۹۰۰۱ در دانشگاه مشخص شود ، مثلاً ممکن است سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ در کل دانشگاه برای دانشکده‌ها و فرآیندها و فعالیت‌ها دانشگاه استقرار یابد یا در یک دانشکده مشخصی این سیستم استقرار یابد.
– سیستم مدیریتی ایزو ۹۰۰۱ در دانشگاه متناسب با اندازه دامنه مشخص‌شده طرح‌ریزی شود.
-آموزش ایزو ۹۰۰۱ ،آموزش ایزو ۹۰۰۱ در دانشگاه برای سطوح کارکنان و مدیران برنامه‌ریزی و اجرا شود.
مزایای استقرار سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ در دانشگاه :
– اندازه‌گیری رضایتمندی مشتریان و اقدام جهت بهبود.
–برنامه‌ریزی جهت ارائه خدمات باکیفیت به دانشجویان
– بهبود در ارائه خدمات به مشتریان با مشخص شدن فعالیت‌ها وظایف کارکنان.
– کاهش عدم انطباق‌ها در خدمات ارائه‌شده
– بررسی وضعیت عملکرد فرآیندهای دانشگاه با توجه به شاخص‌های پایش و اندازه‌گیری مشخص‌شده
– ایجاد نظم و انضباط با شفاف شدن مسئولیت‌ها و اختیارات کارکنان در ارائه خدمات به دانشجویان .
قدم‌های پیاده‌سازی ایزو ۹۰۰۱ در دانشگاه

۱- بسترسازی پیاده‌سازی ایزو ۹۰۰۱ در دانشگاه
به‌منظور بسترسازی جهت شروع فعالیت‌های پیاده‌سازی ایزو ۹۰۰۱ در دانشگاه ، مشاور می‌بایستی جلساتی مستمری را با مدیریت ارشد در خصوص استاندارد ایزو ۹۰۰۱ و فواید آن داشته باشد .
مصاحبه با مسئولین فرآیندها و برگزاری دوره آموزشی آشنایی با الزامات ایزو ۹۰۰۱ می‌تواند زمینه همکاری مدیران و کارکنان را فراهم نماید.
با توجه به‌اندازه دامنه تعیین‌شده در دانشگاه و نظرات مدیریت می‌توان چارت سازمانی را تدوین نمود.
۲- مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ در دانشگاه
در مرحله مستندسازی نیاز به مصاحبه با مدیران و مسئولین فرآیندها هست در این مرحله فرآیندهای سازمان توسط مشاور یا همکاری گروه اجرایی استقرار سیستم مدیریت کیفیت شناسایی می‌شود فرآیندهای دانشگاه می‌تواند شامل فرایندهای زیر باشد:
فرآیند مدیریت
فرآیند ثبت‌نام جدیدالورود
فرآیند ثبت‌نام ترم تحصیلی
فرآیند برنامه‌ریزی آموزشی
فرآیند اجرای آموزش
فرآیند ارزیابی مدرس
فرآیند آزمون
فرآیند تسویه‌حساب
فرآیند امور رفاهی ( وام ، سرویس ، خوابگاه و …)
فرآیند پژوهش
فرآیند آموزش کارکنان
فرآیند ارزیابی و نظارت
فرآیند کتابخانه
فرآیند تضمین کیفیت (شامل موضوعات کنترل مدارک، کنترل سوابق، ممیزی داخلی، بهبود مستمر و …)
فرآیند خرید
فرآیند انبار
فرآیند آرشیو
فرآیند CRM جهت بررسی نظرات و رسیدگی به شکایت مشتریان
فرآیند نگهداری و تعمیرات تجهیزات (شامل تجهیزات سرمایش و گرمایش، تجهیزات حمل‌ونقل و رایانه‌ها)
فرآیند آموزش کارکنان
توالی و تعامل بین فرآیندهای شناسایی‌شده و شاخص‌های پایش و اندازه‌گیری فرآیند مشخص می‌گردد
شاخص‌های برخی از فرآیندهای در دانشگاه :
شاخص پایش و اندازه‌گیری در فرآیند ثبت‌نام
میانگین زمان انتظار جهت ثبت‌نام
میزان رضایتمندی از زمان انتظار ثبت‌نام
شاخص‌های پایش و اندازه‌گیری اجرای آموزش
درصد تحقق برنامه آموزش
میزان رضایتمندی از اجرای به‌موقع دوره‌های آموزشی
شاخص پایش و اندازه‌گیری در فرآیند CRM.
درصد شکایت‌های به‌موقع رسیدگی شده
روش‌های اجرایی موردنیاز جهت پیاده‌سازی ایزو در دانشگاه
– روش اجرایی کنترل مدارک
– روش اجرایی کنترل سوابق
– روش اجرایی ممیزی داخلی
– روش اجرایی کنترل محصول نامنطبق
– روش اجرایی اقدام اصلاحی
– روش اجرایی اقدام پیشگیرانه
روش‌های اجرایی فوق جهت پیاده‌سازی ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۰۸ الزام است و سایر روش‌های اجرایی و دستورالعمل‌ها متناسب با اندازه و پیچیدگی دانشگاه تدوین گردد.در ویرایش جدید ایزو ۹۰۰۱ در سال ۲۰۱۵ بر رویکرد تفکر مبتنی بر ریسک و دانش سازمانی تأکید ویژه شده است و علاوه بر اقدامات مشخص‌شده در این مطلب اقدامات مهم دیگری نیز باید انجام شود.
برخی از مستندات شامل:
روش اجرایی ثبت‌نام
روش اجرایی امور رفاهی
روش اجرایی مدیریت ارتباط با مشتریان CRM
۳- نظارت بر پیاده‌سازی ایزو ۹۰۰۱ در دانشگاه
هر یک از مستندات پس از تصویب توسط مدیر ارشد، اجرا می‌شود و گروه مشاور بر اجرای مستندات نظارت می‌نماید.
تغییرات موردنیاز جهت بهبود مستندات در صورت نیاز در طی مراحل اجرا، انجام‌شده و مستندات بازنگری می‌شود.
بند طراحی و توسعه محصول در بیشتر دانشگاه‌ها موضوعیت ندارد چون محتوی آموزشی و استانداردهای دروس از طریق سازمان‌های بالادستی به دانشگاه اعلام می‌شود.
ردیابی خدمات به مشتریان از طریق شماره دانشجویی امکان‌پذیر می‌باشد.
۴- ممیزی داخلی
برنامه‌ریزی ممیزی داخلی صورت گرفته و کارکنان آموزش‌دیده در فرآیند ممیزی داخلی حاضر می‌نمایند در طرح‌ریزی این برنامه استقلال گروه ممیزی از ممیزی شونده در نظر گرفته می‌شود.
پس از پیاده‌سازی ایزو ۹۰۰۱ ، ممیزی داخلی در زمان تعیین‌شده صورت گرفته و عدم انطباق‌های فرآیندها شناسایی می‌گردد، مهلت زمانی جهت برطرف سازی عدم انطباق‌های ممیزی داخلی تعیین‌شده و پیگیری تا برطرف سازی عدم انطباق‌ها توسط گروه ممیزی داخلی صورت می‌گیرد.
پس از انجام ممیزی داخلی فرآیندهای دانشگاه و رفع عدم انطباق‌های شناسایی‌شده، آمادگی لازم جهت ممیزی خارجی کسب‌شده و در این فاز هماهنگی با شرکت گواهی دهنده خارجی جهت ممیزی خارجی دانشگاه انجام می‌گردد.
مدت‌زمان پیاده‌سازی ایزو ۹۰۰۱ در دانشگاه ، با توجه به‌اندازه سازمان می‌تواند متفاوت باشد به‌طور متوسط جهت پیاده‌سازی ایزو ۹۰۰۱ به‌صورت اثربخش، حداقل ۸ ماه است.
در صورتی به دنبال استقرار سیستم مدیریت کیفیت در دانشگاه و اخذ گواهینامه ایزو معتبر هستید با گروه پیام خرازیان تماس بگیرید
۰۲۱۸۸۰۹۰۱۳۹
این مقاله توسط مهندس پیام خرازیان تهیه‌شده است.
انتشار مطلب با ذکر نام نویسنده پیام خرازیان و آدرس سایت www.kharazian.ir بلامانع است.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.